Vállalkozással kapcsolatos dokumentumok

Ohlásanie živnosti – právnická osoba/Vállalkozói tevékenység bejelentése – jogi személy

DOCX | PDF

Ohlásanie živnosti – fyzická osoba/Vállalkozói tevékenység bejelentése – természetes személy

PDF | DOCX

Oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia /Vállalkozói engedély megszűnésének bejelentése

PDF | DOCX

Oznámenie o ukončení podnikania/Vállalkozás megszüntetésének bejelentése

DOCX | PDF

Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti/Vállalkozás szüneteltetésének bejelentése

DOCX | PDF

Oznámenie o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení - I. časť/A vállalkozói engedélyben szereplő adatok változásának bejelentése - I. rész

PDF | DOCX

Oznámenie o zmene údajov zapisovaných v živnostenskom registri - II. časť/A vállalkozói nyilvántartásba bejegyzett adatok változásának bejelentése - II. rész

PDF | DOCX