Szószedet

Az alábbi szószedet a honlapunkon közzétett törvények és a hozzájuk kapcsolódó űrlapok, nyomtatványok szlovák szövegében előforduló mintegy 600 szlovák terminust és egyéb kifejezést, valamint azok magyar megfelelőit tartalmazza. Olyan kifejezéseket, szókapcsolatokat választottunk, amelyekre a törvények alkalmazása, az űrlapok kitöltése során a hivatalnokoknak és az ügyfeleknek szükségük lehet. A keresés megkönnyítése érdekében a kifejezéseket lehetőleg olyan formában és szórenddel közöljük, ahogyan azok a törvény vagy az űrlap szövegében előfordulnak, tehát csak a legegyszerűbb módosításokat hajtottuk végre, így az igés kifejezésekben a szlovák ige alapalakban (neurčitok, pl. písať, oznámiť)  szerepel.

Az itt szereplő szlovák szavak, kifejezések egy része többjelentésű, más kontextusban más magyar megfelelője lehet. Az itt közölt magyar szavak, kifejezések a honlapon közölt magyar szövegekből származnak, vagyis ebben a szövegösszefüggésben minősülnek az adott szlovák szó, kifejezés magyar megfelelőjének. Néhány helyen – ahol szükségesnek tartottuk – zárójelben kiegészítő magyarázat olvasható, ez a szó jelentésének, használati feltételeinek egyértelműsítését szolgálja.

A jó használhatóság érdekében a szószedetben nem használunk rövidítéseket, sem egyéb jelzéseket. A feldolgozott szövegekben bizonyos szavak, kifejezések azonos értelemben fordulnak elő, azaz szinonimák. Ilyen esetben a szószedetnek mind a szlovák, mind a magyar részében / jel jelzi, hogy adott jelentésben két (esetleg) több szó is használatos, pl. písomnosť irat / írásos dokumentum. Az ilyen megoldással azt jelezzük, hogy a písomnosť  szónak az általunk közölt magyar szövegekben megfelelője lehet az irat  szó vagy az írásos dokumentum  kifejezés is.

abecedný register betűrendes nyilvántartás
aby nedošlo k neprimeranému rušeniu nočného pokoja az elfogadhatónál nagyobb mértékben ne zavarja meg az éjszakai nyugalmat
adresa elektronickej pošty elektronikus levélcím
adresa elektronickej schránky elektronikus postafiók címe
ak nie je preukázaný opak ha az ellenkezője be nem bizonyosodik
ak sa nepreukáže opak ellenkező bizonyíték hiányában
ak v tomto zákone nie je ustanovené inak ha a jelen törvény másképp nem rendelkezik
aktualizácia aktualizálás, frissítés
artistická produkcia artista produkció
atestácia petičného systému a petíciós rendszer tanúsítása
audiovizuálne predstavenie audiovizuális előadás
autorskoprávne predpisy szerzői jogi jogszabályok
bez koncovky slovenského prechyľovania nemre utaló szlovák végződés nélkül
bezbečnostné predpisy biztonsági jogszabályok
bezúhonnosť büntetlen előélet
blízka osoba közeli hozzátartozó
brániť účastníkom v splnení účelu zhromaždenia akadályozza a résztvevőket abban, hogy megvalósítsák a gyűlés a célját
bytom / bydlisko lakcím
časové poradie narodenia a születés sorrendje
centrálna podateľňa központi iktató
cesta sprievodu felvonulási útvonal
cestovný doklad úti okmány
cestovný pas útlevél
cirkev egyház
cirkusové predstavenie cirkuszi előadás
člen rodiny családtag
cudzí štát külföldi ország / külföldi állam / idegen állam
cudzí štátny občan külföldi állampolgár
cudzie štátne občianstvo külföldi állampolgárság
cudzina külföld
cudzinec külföldi (személy) / külföldi állampolgár
cudzinec prihlásený na pobyt bejelentett lakcímmel rendelkező külföldi (személy)
cudzinec, ktorému bol udelený azyl menedékjogot élvező külföldi
cudzojazyčné meno idegen utónév
daňové právne predpisy adóügyi jogszabályok
dátum a miesto úmrtia haláleset ideje és helye
dátum narodenia születés ideje / születési idő
dátum uzavretia manželstva házasságkötés ideje
dedič zo zákona törvényes örökös
dedič zo závetu végrendeleti örökös
deň, mesiac, rok a miesto narodenia dieťaťa a gyermek születési ideje (nap, hónap, év) és helye
deň, mesiac, rok a miesto úmrtia a haláleset ideje (nap, hónap, év) és helye
deň, mesiac, rok a miesto uzavretia manželstva a házasságkötés ideje (nap, hónap, év) és helye
dieťa ženského pohlavia nőnemű gyermek
dieťa, ktorého otec nie je známy ismeretlen apától származó gyermek
divadelné predstavenie színházi előadás
doba vybavenia ügyintézési idő
dodatočný zápis utólagos bejegyzés
dodatočný záznam utólagos feljegyzés
dohoda megállapodás
dohoda manželov o priezvisku a házasfelek megállapodása a házassági névviselésről
dohoda o priezvisku spoločných detí a házasfelek megállapodása a közös gyermekeik családi nevéről
dohoda rodičov o priezvisku a szülők megállapodása a családi névről
dohoda snúbencov o priezvisku a házasulók megállapodása a házassági névviselésről
dohodnuté priezvisko megállapodás szerinti családi név
doklad okmány / irat
doklad o odbornej spôsobilosti szakmai alkalmasságot igazoló dokumentum
doklad o osobnom stave személyi állapotot igazoló okmány
doklad o pobyte lakcímet igazoló okmány
doklad o rodnom čísle személyi számot igazoló okmány
doklad o štátnom občianstve állampolgárságot igazoló okmány
doklad o založení alebo zriadení právnickej osoby jogi személy létesítő határozata vagy létesítő okirata
doklad totožnosti személyazonosító okmány
doklad vydaný príslušným úradom cudzieho štátu külföldi állam illetékes szerve által kiállított irat / okmány
doklad, ktorým možno preukázať totožnosť (doklad totožnosti) személyazonosságot igazoló irat (személyazonosító okmány)
doklady potrebné na vykonanie zápisu v osobitnej matrike a speciális anyakönyvbe történő bejegyzéshez szükséges okmányok
doklady z cudzích štátov külföldön kiállított okmányok
dokument dokumentum / irat
domácka podoba mena becenév
domovská stránka honlap (homepage)
domovský štát származási ország
doslovný výpis (z matriky) anyakönyvi másolat (teljes adattartalmú anyakönyvi másolat)
doterajšie priezvisko házasságkötés előtt viselt családi név (anyakönyvi és névhasználati törvényben)
dôvody hodné osobitného zreteľa különös méltánylást érdemlő körülmények
dovŕšenie plnoletosti nagykorúvá válás / nagykorúság elérése
dozorný orgán felügyeleti hatóság
druhopis matriky anyakönyv másodpéldánya
elektronická komunikácia elektronikus kommunikáció
elektronická matrika elektronikus anyakönyv
elektronická petícia elektronikus petíció
elektronická schránka elektronikus fiók
elektronické formuláre eletronikus űrlapok
elektronické prostredie elektronikus környezet
elektronické služby elektronikus szolgáltatások
elektronické služby informačného systému elektronická matrika elektronikus anyakönyvi szolgáltatások
elektronický čip elektronikus tárolóelem
elektronický nosič dát elektronikus adathordozó
eleltronický úradný dokument elektronikus hivatalos irat
estráda esztrádműsor
festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia kulturális és művészeti fesztiválok, seregszemlék
filmové predstavenie filmelőadás
fyzická osoba természetes személy / magánszemély
hanlivé meno sértő név
hluchonemý siketnéma
hodnoverný dokument hiteles dokument
hromadné informačné prostriedky tömegtájékoztatási eszközök
hromadné podávanie petícií csoportosan benyújtott petíció
hrubá neslušnosť megbotránkozást keltő magatartás
hudobná produkcia zenés produkció
IČO statisztikai számjel
individuálne neurčený egyénileg meg nem határozott
informačný systém informatikai rendszer
informačný systém elektronická matrika elektronikus anyakönyvi rendszer
informačný systém pre elektronické zhromažďovanie údajov o osobách podporujúcich petíciu (petičný systém) a petíciót támogató személyek adatait tartalmazó információs rendszer (petíciós rendszer)
jazyk, ktorý matrikár neovláda az anyakönyvvezető által nem ismert nyelv
je potrebná prítomnosť tlmočníka tomács jelenléte szükséges
je povinný žiadosti vyhovieť köteles a kérésnek eleget tenni
jednotné kontaktné miesto egyablakos ügyintézési pont
kniha manželstiev házassági anyakönyv
kniha narodení születési anyakönyv
kniha úmrtí halotti anyakönyv
kompletné a správne podanie hiánytalan és hibátlan beadvány
konanie o zmenu mena névváltoztatási eljárás
konanie pred orgánom verejnej moci közhatalmi szerv előtti eljárás
konanie sa považuje za začaté dňom az eljárás azon a napon indul meg
koncert hangverseny
koncertná a iná hudobná činnosť koncerttevékenység és egyéb zenei tevékenység
koncesná listina vállalkozói engedély (bizonyos speciális tevékenységek esetében)
kontrola vedenia matrík anyakönyvi felügyelet (az anyakönyv vezetésének ellenőrzése)
kostol templom
kvalifikovaný certifikát minősített tanúsítvány (elektronikus aláírással kapcsolatban)
latinka / latinské písmo / latinkové písmo latin betűs írás / latin írás / latin betűk
lehota neplynie a határidő megszakad / a határidő szünetel
lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore neonatológia újszülöttgyógyász szakorvos
lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos
lekár, ktorý po pôrode poskytol liečebný úkon a szülés utáni ellátást végző orvos
lekár, ktorý pôsobil pri pôrode a szülésnél közreműködő orvos
lekársky posudok orvosi szakvélemény
listina okirat
ľudová zábava mulatság
ľudské práva a slobody emberi jogok és alapvető szabadságok
maloletý kiskorú
manifestácia tüntetés
manželia házastársak, házasfelek
mať prednosť pred zákonom SR elsőbbséget élvez a Szlovák Köztársaság törvényeivel szemben
matka žiadala utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom a szüléssel kapcsolatban az anya kérte személyes adatainak zárt kezelését (anonim szülés)
matričná udalosť anyakönyvi esemény
matričný úrad anyakönyvi hivatal
matričný úrad v mieste trvalého bydliska (az állampolgár) lakóhelyén működő anyakönyvi hivatal
matričný úrad, v ktorého územnom obvode má občan trvalý pobyt az állampolgár lakóhelye szerint illetékes anyakönyvi hivatal
matrika anyakönyv
matrikár anyakönyvvezető
medzinárodná dohoda nemzetközi egyezmény
medzinárodná zmluva nemzetközi szerződés
meno utónév
meno a priezvisko zomretého elhalt utóneve és családi neve
meno v tvare, ktorý je v súlade s právnym poriadkom iného štátu más ország jogrendjének megfelelő névalak
miesto ukončenia (sprievodu) érkezési helyszín
miestny rozhlas hangosbeszélő
miesto činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby külföldi vállalkozás szervezeti egységének tevékenységi helye
miesto činnosti podniku zahraničnej osoby külföldi vállalkozás tevékenységi helye
miesto narodenia születési hely
miesto obvyklého pobytu v cudzine szokásos külföldi tartózkodási hely
miesto podnikania a vállalkozás helye
miesto prístupné verejnosti nyilvános hely
miesto uzavretia manželstva házasságkötés helye
mimo územia SR a Szlovák Köztársaság területén kívül
modlitebňa imaház
mužský tvar hímnemű alak
na ktoré nie je potrebné povolenie nem engedélyköteles / engedélyhez nem kötött
náboženské spoločnosti vallási közösségek
náboženské vyznanie vallásgyakorlás
nadobudnutie plnoletosti nagykorúság elérése
nájdená zomretá osoba talált hottest
najneskôr do troch pracovných dní po pôrode legkésőbb a szülést követő három munkanapon belül
náležitosti petície a petíció kellékei
náležitosti ustanovené týmto zákonom az e törvényben meghatározott alaki és tartalmi kellékek
narodenie születés
narodenie mŕtveho dieťaťa halva született gyermek
narodenie živého dieťaťa élve született gyermek
narodiť sa születik, megszületik
národnosť žiadateľa kérelmező nemzetisége
násilie erőszak / erőszakos magatartás
nazeranie do matriky betekintés az anyakönyvbe
nečitateľne, neúplne alebo nepravdivo olvashatatlanul, hiányosan vagy a valóságnak nem megfelelően
nemý néma
neosobné meno nem személynév
neplnoletá osoba (maloletá osoba) kiskorú személy
neprístojné správanie helytelen magatartás
nesmie zakryť svoju tvár spôsobom znemožňujúcim identifikáciu a személyazonosítást lehetetlenné tevő módon nem takarhatja el az arcát
nesplnenie oznamovacej povinnosti bejelentési kötelezettség elmulasztása
neutrálne meno a priezvisko semleges utónév és családi név
nie je schopný posúdiť dôsledky zmeny (mena, priezviska) képtelen belátni a névváltoztatás következményeit
občan spoločenstva uniós állampolgár
občan SR s trvalým pobytom v cudzine külföldön lakóhellyel rendelkező szlovák állampolgár
občan, ktorý nemá na území SR trvalý pobyt a Szlovák Köztársaság területén lakóhellyel nem rendelkező állampolgár
Obchodný register SR a Szlovák Köztársaság Cégnyilvántartása
občiansky preukaz személyi igazolvány
občiansky preukaz s elektronickým čipom elektronikus személyazonosító igazolvány
obmedzenie cestnej premávky közúti forgalom korlátozása
obmedzenie práv a právom chránených záujmov iných osôb más személyek jogainak és jog által védett érdekeinek korlátozása
obmedzenie verejnej dopravy alebo zásobovania obyvateľstva a közforgalmú közlekedés vagy a lakossági áruellátás korlátozása
obnova matriky anyakönyv pótlása
obsahové zameranie podujatia a rendezvény jellege
ochrana osobných údajov személyes adaotok védelme
ochrana pred zneužitím údajov az adatokkal való visszaéléssel szembeni védelem
ochrana utajovaných skutočností minősített adatok védelme
odbor živnostenského podnikania vállalkozási főosztály
odkladný účinok halasztó hatály
odloženie petície petíció lezárása
odôvodnené pochybnosti megalapozott kétség
odôvodnenie žiadosti kérelem indokolása
odpustenie predloženia dokladov az iratok benyújtása alóli mentesítés
odstránenie chýb v podaní a beadványban felmerülő hibák kijavítása
odstránenie nedostatkov hiányosságok megszüntetése
odtlačok úradnej pečiatky hivatalos bélyegző lenyomata
ohlásenie živnosti vállalkozói tevékenység bejelentése
okresný úrad járási hivatal
opatrenie intézkedés
oprávnení voliť do orgánov samosprávy obce a községben az önkormányzati választáson választásra jogosultak
oprávnenie užívať nehnuteľnosť ingatlan használati jogát igazoló dokumentum
oprávnený orgán jogosult szerv
oprávnený záujem jogos érdek
opravný prostriedok jogorvoslati eszköz
orgán územnej samosprávy helyi önkormányzati szerv
orgán verejnej moci közhatalmi szerv, közhatalom gyakorlására jogosult szerv
orgán verejnej moci, ktorý zapisuje údaje a bejegyzést teljesítő közhatalmi szerv
orgán, pred ktorým sa uzavrelo manželstvo az esketést végző szerv
organizačná zložka szervezeti egység
organizačná zložka podniku zahraničnej osoby külföldi vállalkozás szervezeti egysége
orgány cirkví a náboženských spoločností egyházak és vallási közösségek szervei
originál eredeti példány
osoba inej ako slovenskej národnosti a szlováktól eltérő nemzetiségű személy / nem szlovák nemzetiségű személy
osoba, ktorá bude vykonávateľom živnosti a vállalkozást továbbüzemeltető személy
osoba, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do dočasnej osobnej starostlivosti a gyermekről ideiglenesen gondoskodó személy
osoba, ktorá má právoplatním rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej náhradnej starostlivosti jogerős bírósági döntés alapján a gyermeket befogadó helyettes szülő
osoba, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do pestúnskej starostlivosti a gyermekről nevelőszülőként gondoskodó személy
osoba, ktorá nie je štátnym občanom SR szlovák állampolgársággal nem rendelkező személy
osoba, ktorá vybavuje pohreb temetést intéző személy
osoba, ktorej sa žiadosť týka a kérelemmel érintett személy
osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená korlátozottan cselekvőképes személy
osobitná matrika speciális anyakönyv
osobitný právny predpis külön jogszabály
osobný stav személyi állapot
osvedčená kópia hiteles másolat
osvedčenie o atestácii petičného systému a petíciós rendszerre vonatkozó tanúsítási jelentés
osvedčenie o štátnom občianstve állampolgársági bizonyítvány
osvedčenie o živnostenskom oprávnení vállalkozói engedély (a 2010 utáni szabályozás szerint)
osvetová činnosť közművelődési tevékenység
osvojené dieťa örökbefogadott gyermek
osvojenec örökbefogadott személy / örökbefogadott
osvojenie örökbefogadás
osvojenie osamelou osobou egyedülálló örökbefogadó
osvojiteľ örökbefogadó szülő / örökbefogadó
ovdovený cudzinec özvegy külföldi személy
ozbrojené sily fegyveres erők
ozbrojené zbory fegyveres testületek
oznámenie bejelentés (értesítés)
oznámenie o konaní zhromaždenia gyűlés bejelentése
oznámiť bejelent
oznámiť úradu értesíti a hivatalt vmiről/ bejelent a hivatalnak vmit
oznamovacia povinnosť bejelentési kötelezettség
oznamovacia povinnosť matky az anya bejelentési kötelezettsége
oznamovacia povinnosť matričného úradu az anyakönyvi hivatal adatszolgáltatási kötelezettsége
oznamovateľ bejelentő
ozvučenie pomocou prenosového vozu közúti járművön elhelyezett hangosítás
papierová forma osvedčenia papíralapú (vállalkozói) engedély
periodická tlač időszaki sajtótermék
petičný výbor petíciós bizottság
písomná forma sa považuje za zachovanú az írásbeliség követelményének megfelel
písomná žiadosť írásos kérelem
písomné oznámenie írásbeli bejelentés / írásos bejelentés
písomné plnomocenstvo írásos meghatalmazás
písomné poverenie írásos megbízás
písomne upovedomiť írásban értesít
písomné vyhlásenie osvojiteľov írásos örökbefogadói nyilatkozat
písomnosť irat / írásos dokumentum
písomný súhlas írásos beleegyezés
platiteľ poistného na účely zdravotného poistenia egészségbiztosítási járulékfizető
platný cestovný pas érvényes útlevél
platný občiansky preukaz érvényes személyi igazolvány
plnoletý nagykorú
pobočka archívu fióklevéltár
pobyt cudzincov külföldiek tartózkodása
podanie beadvány
podanie petície petíció benyújtása
podklady (~ na zápis do matriky) alapiratok / anyakönyvi alapiratok (anyakönyvi bejegyzéshez alapul szolgáló iratok)
podľa skutočností, aké boli v čase úmrtia a halálesetkor fennálló tényeknek megfelelően
podľa stavu v deň vyhotovenia a kiállítás napján érvényes állapotnak megfelelően
podľa svojho najlepšieho svedomia a vedomia lelkiismerete és legjobb tudása szerint
podliehajúci oznamovacej povinnosti bejelentésköteles
podnik a organizačná zložka podniku zahraničnej osoby külföldi vállalkozás és külföldi vállalkozás szervezeti egysége
podnik zahraničnej osoby külföldi vállalkozás
podpisový hárok aláírásgyűjtő ív
podpora petície petíció támogatása
podstatne sa odchýli od oznámeného účelu a bejelentett céltól alapvetően eltér
podujatie rendezvény
pohlavie nem
pohlavie dieťaťa gyermek neme
pohlavie zomretého elhalt neme
pokojne sa rozísť (po ukončení zhromaždenia) békésen elhagyja a helyszínt
pokojný priebeh zhromaždenia a gyűlés békés jellege
popieranie alebo obmedzovanie práv jogok tagadása vagy korlátozása
poručník gyám
porušenie povinností kötelezettségszegés
porušenie záujmov ochrany prírody a krajiny a természet védelméhez fűződő érdekek megsértése
poškodenie listín okiratok megrongálódása
poskytnúť bezodkladne súčinnosť késedelem nélkül együttműködik / együttműködési kötelezettségnek késedelem nélkül eleget tesz
poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť a szükséges mértékben együttműködést tanúsít
matrikár, ktorý je činný pri obrade uzavierania manželstva a házasságkötésnél közreműködő anyakönyvvezető
poskytovanie údajov adatközlés
posledný trvalý pobyt na území Slovenskej republiky utolsó szlovákiai lakóhely
postupuje sa primerane podľa osobitného predpisu külön jogszabályok rendelkezései megfelelően alkalmazandók
potrebné obmedzenie dopravy a zásobovania a forgalom és az áruellátás szükséges korlátozása
potvrdenie o pobyte lakcímigazolás
potvrdenie o vykonaní zápisu v matrike az anyakönyvi bejegyzést tanúsító igazolás
potvrdenie vyhotovené o údajoch zapísaných v matrike egyes anyakönyvi adatokról kiállított hatósági bizonyítvány (rövidítve: hatósági bizonyítvány)
pouličný sprievod utcai felvonulás
použiť na násilie alebo hrozbu násilím erőszak vagy fenyegetés alkalmazása érdekében használ vmit
používanie mena utónév viselése
povinné zdravotné poistenie kötelező egészségbiztosítás
povinnosť poskytnút súčinnosť együttműködési kötelezettség
povinnosť zachovávať mlčanlivosť titoktartási kötelezettség
povolenie na pobyt tartózkodási engedély
povoliť engedélyez
pozastavenie prevádzkovania živnosti a vállalkozás szüneteltetése
pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony cselekvőképesség teljes vagy részleges korlátozása
požiarne právne predpisy tűzvédelmi jogszabályok
pozostalý manžel túlélő házastárs
pracoviská matričného úradu zriadené mimo sídla matričného úradu az anyakönyvi hivatalok székhelyén kívül létesített kirendeltségek
právna forma jogi forma / működési forma
právnická osoba jogi személy
právny poriadok jogrend
právny poriadok domovského štátu származási ország jogrendje
právo pokojne sa zhromažďovať békés gyülekezéshez való jog
právoplatné osvojenie jogerős örökbefogadás
právoplatné rozhodnutie jogerős határozat (mint dokumentum) / jogerős döntés (mint cselekmény)
právoplatné rozhodnutie o osvojení jogerős örökbefogadási határozat
právoplatné rozhodnutie súdu jogerős bírói döntés / jogerős bírósági határozat
právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť menželstvo a házasságkötést engedélyező jogerős bírósági határozat
právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné házasságot érvénytelenné nyilvánító jogerős bírósági ítélet
prechodné ustanovenia átmeneti rendelkezések
prechodný pobyt tartózkodási hely
predchádzajúce meno, priezvisko előző utónév, családi név
predchádzajúce povolenie előzetes engedély
predĺženie lehoty határidő meghosszabbítása
predmet podnikania tevékenységi kör
predmety podnikania tevékenység / tevékenységek
predmety, ktorými možno ublížiť na zdraví személyi sérülés okozására alkalmas tárgyak
predpokladaný dátum narodenia dieťaťa gyermek feltételezett születési ideje
prehlbovať si kvalifikáciu gyarapítja tudását
prehliadajúci lekár halottvizsgálatot végző orvos
prehliadka mŕtveho halottvizsgálat
prešetrenie petície petíció kivizsgálása
preukázať skutočnosti tényeket igazol
prevádzkareň telephely
prevádzkovanie živnosti vállalkozás működtetése
prevádzkovateľ üzemeltető
preverenie dokladov iratok megvizsgálása
priestory alebo priestranstvá, ktoré sa na takýto účel obvykle používajú az erre a célra szokásosan használt beltéri vagy szabadtéri helyszín
priestupok proti zhromažďovaciu právu gyülekezési joggal kapcsolatos szabálysértés
priezvisko családi név
priezvisko podľa dohody rodičov a szülők megállapodása szerinti családi név
priezvisko používané pred prijatím spoločného priezviska a közös családi név felvétele előtt viselt családi név
priezvisko používané pred uzavretím manželstva a házasságkötést megelőzően viselt családi név / házasságkötés előtti családi név
priezvisko spoločných detí a közös gyermekek családi neve
prijať oznámenie bejelentést befogad
prijať žiadosť kérelmet befogad
prijatie podania a beadvány érkeztetése
príslušnosť (~ matriky) illetékesség (az anyakönyvi hivatal illetékessége)
príslušný matričný úrad illetékes anyakönyvi hivatal
prístup na zhromaždenie gyűlésrevaló eljutás
procesia körmenet
prvopis matriky eredeti anyakönyv / anyakönyv eredeti példánya
púť zarándoklat
registratúra irattár
registrový súd cégbíróság
remeselná živnosť szakképesítés alapján gyakorolható vállalkozói tevékenység
riadny výkon štátnej správy államigazgatási feladatok rendes ellátása
robiť si výpisy z matriky jegyzetet készít az anyakönyvből
rodinný stav családi állapot
rodné číslo személyi szám
rodné priezvisko születési családi név
rodný list születési anyakönyvi kivonat
rozhodnutie döntés, határozat
rozhodnutie súdu o vyhlásení občana za mŕtveho holtnak nyilvánító bírósági végzés
roznecovanie nenávisti a neznášanlivosti gyűlölet és türelmetlenség szítása
rozpustiť zhromaždenie gyűlést feloszlat
rozsudok o rozvode manželstva házasságot felbontó ítélet / bontóítélet
rozsudok o rozvode manželstva házasságot felbontó ítélet, bontóítélet
rozvedený elvált
rozvedený cudzinec elvált külföldi személy
rozvod manželstva házasság felbontása
rušenie verejného poriadku közrend megzavarása
s ohľadom na verejný poriadok a közrend védelme érdekében
samospráva VÚC magasabb szintű területi egység önkormányzata
sídlo matričného úradu anyakönyvi hivatal székhelye
skoršie priezvisko korábbi családi név
skúška matrikára anyakönyvvezetői vizsga
skutočnosti tények
sloboda prejavu szólásszabadság
slobodná hajadon
slobodný nőtlen
slovenská FO szlovákiai természetes személy
slovenská PO szlovákiai jogi személy
slovenský ekvivalent szlovák megfelelő
sľub eskü / fogadalom
snúbenci házasulók
sobášny list házassági anyakönyvi kivonat
sociálne postavenie társadalmi helyzet
správnosť údajov adatok helytállósága (helyessége)
špecializovaný portál specializált portál
spisové číslo ügyszám
splnenie účelu zhromaždenia a gyűlés célnak megfelelő megvalósulása
splnomocnenec meghatalmazott
splnomocnený zástupca meghatalmazott képviselő
spoločné deti közös gyermekek
spoločné priezvisko közös családi név
spoločný záujem közös érdek
spor o príslušnosť hatásköri és/vagy illetékességi vita
spôsob oznamovania bejelentési mód
spôsobilosť na právne úkony cselekvőképesség
spracúvanie osobných údajov személyes adatok kezelése
správa daní adóigazgatás
správa matrík anyakönyvi igazgatás
správca dane adóhatóság
správne konanie közigazgatási eljárás
správny orgán közigazgatási hatóság
správny poplatok közigazgatási illeték
spravovanie údajov adatkezelés
stanovisko állásfoglalás
štátna evidencia állami nyilvántartás
Štátna pokladnica Államkincstár
štátne občianstvo állampolgárság
štátny archív állami levéltár
štátny jazyk államnyelv
štátny občan állampolgár
štátny občan iného štátu más ország állampolgára
štátny občan SR szlovák állampolgár
štátny orgán állami szerv / állami hatóság
štatutárny orgán organizácie képviseleti szerv
štatutár / člen štatutárneho orgánu vezető tisztségviselő
strelná zbraň lőfegyver
súbor údajov adatok / adatállomány
súčinnosť együttműködés
súd bíróság
súdom ustanovený opatrovník bíróság által kijelölt gondnok
súhlasné písomné stanovisko egybehangzó írásos nyilatkozat
súhlasné vyhlásenie egyetértő nyilatkozat
súvisiaci priestor kiszolgáló helyiség
svedok tanú
systematické odborné vzdelávanie rendszeres szakmai továbbképzés
tanečná produkcia táncos produkció
tanečná zábava táncmulatság
ten, na koho sa vzťahuje oznamovacia povinnosť bejelentésre kötelezett személy
titul tudományos fokozat
tlmočník tolmács
tradícia hagyomány
trvalý pobyt lakóhely
tvar mena névalak / névforma
účastníkom hrozí závažné nebezpečenstvo pre ich zdravie a résztvevők egészsége súlyos veszélynek van kitéve
účel vykonania zápisu az adatfelvétel célja
údaje zodpovedajúce skutočnosti a valóságnak megfelelő adatok
ukladať opatrenia intézkedést rendel el
ukladať opatrenia na odstránenie nedostatkov intézkedést rendel el a hiányosságok megszüntetése érdekében (~ a hiányosságok megszüntetésére)
úkon (procesný úkon) eljárási cselekmény
ukončenie podnikania a vállalkozás megszüntetése
uloženie údajov adattárolás
uložiť pokutu bírsággal sújt
úmrtie haláleset
úmrtie cudzinca külföldi személy elhalálozása
úmrtie v cudzine külföldön történt haláleset
úmrtný list halotti anyakönyvi kivonat
úmrtný list zomretého manžela elhalt házastárs halotti anyakönyvi kivonata
unikátne označené egyedileg megjelölt
úplné údaje hiánytalan adatok
úplnosť údajov adatok hiánytalansága
úrad alebo súd cudzieho štátu külföldi hatóság vagy bíróság
úradná listina hivatalos irat
úradná miestnosť hivatali helyiség
úradná tabuľa (obce) hivatalos hirdetőtábla
úradne osvedčený podpis / úradne overený podpis hiteles aláírás / hitelesített aláírás
úradne ustanovený tlmočník hiteles tolmács
úradný výpis hivatalos kivonat (az anyakönyvi törvényben: anyakönyvi kivonat)
úradný výpis nie starší ako tri mesiace három hónapnál nem régebbi hivatalos kivonat
úradný výpis z knihy manželstiev házassági anyakönyvből készített hivatalos kivonat / házassági anyakönyvi kivonat
úradný výpis z knihy narodení születési anyakönyvből készített hivatalos kivonat / születési anyakönyvi kivonat
úradný výpis z knihy úmrtí halotti anyakönyvből készített hivatalos kivonat / halotti anyakönyvi kivonat
úradný výpis z matriky / výpis z matriky anyakönyvi kivonat
určenie materstva anyaság megállapítása
určenie otcovstva apaság megállapítása
určenie rodičovstva szülőség megállapítása
usmerniť výkon kontroly ellenőrző tevékenységet irányít
usporiadateľ (podujatia) szervező (a rendezvény szervezője)
ustanovený poručník rendelt gyám
ustanovizeň intézmény
ústavné právo alkotmányjog
ústavné práva alkotmányos jogok
ústne oznámenie szóbeli bejelentés
ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) központi közigazgatási portál
utajenie osobných údajov személyes adatok zárt kezelése
utajované skutočnosti minősített adatok
uvedenie mena vo svojom jazyku az utónév anyanyelvi formájú feltüntetése
úvodné ustanovenia bevezető rendelkezések
uzavretie manželstva házasságkötés
uzavretie manželstva pred matričným úradom házasságkötés anyakönyvvezető előtt (polgári házasságkötés)
uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi házasságkötés egyházi szerv előtt (egyházi házasságkötés)
uzavrieť manželstvo házasságot köt
uzavrieť manželstvo prostredníctvom zástupcu képviselő útján történő házasságkötés
územie nepatriace žiadnemu štátu egy államhoz sem tartozó terület / uratlan terület (terra nullius, senki földje)
územná príslušnosť illetékesség
územná samospráva helyi önkormányzás / helyi önkormányzatok
územný obvod illetékességi terület / működési terület
v odôvodnených prípadoch indokolt esetben
v prítomnosti matrikára anyakönyvvezető jelenlétében
v rozpore s právnym poriadkom SR a Szlovák Köztársaság jogrendjével ellentétes/ellentétben
v rozpore so záujmom maloletého kiskorú érdekeivel ellentétes
varieté predstavenie varieté-előadás
vdova özvegy (nő)
vdovec özvegy (férfi)
veci verejného záujmu közös érdeket érintő ügyek
vecná príslušnosť hatáskör
vedenie matrík anyakönyvvezetés
verejná listina közokirat
verejné kultúrne alebo športové podujatie nyilvános kulturális vagy sportrendezvény
verejné kultúrne podujatie nyilvános kulturális rendezvény
verejné priestranstvo közterület
verejne prístupný inkubátor nyilvános inkubátor
verejnosti prístupné nyilvánosan látogatható
verejný záujem közérdek
vhodné podmienky na uskutočnenie podujatia a rendezvény lebonyolításához szükséges megfelelő feltételek
viacpočetný pôrod többes szülés
viazaná živnosť szakvizsgához kötött vállalkozói tevékenység
voľná živnosť szabadon gyakorolható vállalkozói tevékenység
všeobecné ustanovenia általános rendelkezések
všeobecne záväzný právny predpis jogszabály
všeobecný predpis o správnom konaní a közigazgatási eljárásról szóló általános jogszabály
vybavenie petície petíció intézése / petíció elintézése
výbušnina robbanóanyag
východiskové miesto (sprievodu) indulási helyszín
vydanie úmrtného listu halotti anyakönyvi kivonat kiállítása
vydatá žena házas nő / férjezett nő
vydávajúci orgán (kým bol doklad vydaný) kiállító szerv
vyhlásenie za mŕtveho 1/ Holtnak nyilvánítás (pl. ha valaki eltűnik); 2/ A halál tényének bírói megállapítása (pl. repülőszerencsétlenség esetén)
vyhovieť petícii v plnom rozsahu a petíciónak maradéktalanul eleget tesz
výkon dozoru felügyeleti feladatok ellátása
výkon pôsobnosti orgánov verejnej moci közhatalmi szervek hatáskörgyakorlása
výkon práva nesmie byť nikomu na ujmu a jog gyakorlásából senkinek nem származhat hátránya
výkon verejnej moci közhatalom gyakorlása
výkon verejnej moci v elektronickej podobe (na úseku matrík) elektronikus (anyakönyvi) hatósági eljárás / az anyakönyvvel kapcsolatos hatósági cselekmények elektronikus formában történő rögzítése
vykonať zápis bejegyzést teljesít
vykonávať kontrolnú činnosťť felügyeletet gyakorol
výmena matrík anyakönyvi adatok kölcsönös cseréje
výmena úradných výpisov anyakönyvi kivonatok kölcsönös cseréje
výpis z matriky anyakönyvi kivonat
výpis z registra trestov hatósági erkölcsi bizonyítvány
vyplniť predpísané tlačivo kitölti az előírt nyomtatványt
výsledný dokument kimeneti dokumentum
výstava diel úžitkového umenia iparművészeti alkotásokat bemutató kiállítás
výstava diel výtvarných umení képzőművészeti alkotásokat bemutató kiállítás
výstava prác ľudovej výtvarnej tvorivosti népművészeti alkotásokat bemutató kiállítás
vyžiadanie výpisu z registra trestov hatósági erkölcsi bizonyítvány lekérése/lekérdezése (ha elektronikusan történik) / igénylése (ha magánszemély kéri)
vyznačiť prijatie platby jelzi az iraton az eljárási illeték beérkezését
výzva na poskytnutie súčinnosti felszólítás együttműködésre / együttműködésre felszólító levél
vyzvať ho na odkrytie tváre felszólít arca felfedésére
vzniknú pochybnosti kétely merül fel
vzťah k zomretému az elhalthoz fűződő viszony
webová stránka weboldal, weblap (webpage)
webové sídlo webhely (website)
zachovanie poriadku rend fenntartása
zachovávať zákony törvényeket megtart
zahraničný külföldi
zákaz činnosti na prevádzkovanie (živnosti) vállalkozási tevékenységtől eltiltás
zákaz podujatia rendezvényt megtiltó döntés
zakázať zhromaždenie gyűlést megtilt
zákonný zástupca törvényes képviselő
zákonodarný zbor törvényhozó testület
zánik živnostenského oprávnenia a vállalkozói engedély megszűnése
zaniknuté manželstvo megszűnt házasság
zápis bejegyzés
zápis o narodení adatlap külföldön történt születés anyakönyvezéséhez
zápis o narodení osvojenca örökbefogadott születésének bejegyzése
zápis o osvojení az örökbefogadást rögzítő anyakönyvi bejegyzés
zápis o úmrtí adatlap külföldön történt haláleset anyakönyvezéséhez
zápis o uzavretí manželstva adatlap külföldön kötött házasság anyakönyvezéséhez
zápis v matrike anyakönyvi bejegyzés
zapísať bejegyez
zápisnica o uzavretí manželstva házasságkötési jegyzőkönyv
zapretie otcovstva apaság megdöntése / apaság vélelmének megdöntése
zaručený elektronický podpis (kvalifikovaný elektronický podpis) minősített elektronikus aláírás
zásada vzájomnosti viszonosság elve
zastavenie konania az eljárás felfüggesztése
zástupca matrikára helyettes anyakönyvvezető / az anyakönyvvezető helyettese
zastupiteľský úrad külképviselet
zastupiteľský úrad cudzieho štátu v SR külföldi ország szlovákiai külképviselete
zastupiteľský úrad SR v cudzom štáte a Szlovák Köztársaság külképviselete
zastupiteľstvo samosprávneho kraja a megyei önkormányzat képviselő-testülete
závažný dôvod alapos indok
záverečné ustanovenia záró rendelkezések
zber údajov v elektronickej podobe elektronikus adatgyűjtés
zbierka listín irattár / anyakönyvi irattár (az anyakönyvi törvényben)
zdravotná poisťovňa egészségbiztosító társaság
zdravotnícke zariadenie egészségügyi intézmény
zdravotno-hygienické právne predpisy egészségügyi és higiéniai jogszabályok
združená prevádzkareň integrált telephely
ženatý muž házas férfi / nős férfi
ženatý muž alebo vydatá žena házas személy
ženské priezvisko osoby inej ako slovenskej národnosti bez koncovky slovenského prechyľovania nem szlovák nemzetiségű személy családi neve nemre utaló szlovák végződés nélkül
ženský tvar nőnemű alak
zhromaždenie gyűlés
zhromaždenie osôb összejövetel
zhromažďovacie právo gyülekezési jog
zhromažďovanie podpisov aláírásgyűjtés
žiadateľ kérelmező
žiadosť o zmenu mena utónév megváltoztatása iránti kérelem
žiadosť o zmenu priezviska családi név megváltoztatása iránti kérelem
zistené nedostatky feltárt hiányosságok
živnostenský list vállalkozói engedély (a 2010 előtti szabályozás szerint)
živnostenský register vállalkozói nyilvántartás
živnostenský úrad vállalkozási hivatal
živnostník / fyzická osoba-živnostník vállalkozó természetes személy
zmena módosítás / változtatás / v áltozás / csere
zmena mena utónév megváltoztatása / névváltoztatás
zmena mena, na ktorú je potrebné povolenie engedélyhez kötött névváltoztatás
zmena pohlavia nemváltoztatás
zmena poradia mien utónevek sorrendjének cseréje
zmena priezviska családi név megváltoztatása
zmena priezviska családi név megváltoztatása / névváltoztatás
zmena zápisov v matrike anyakönyvi bejegyzés módosítása
zmena zápisu bejegyzés módosítása / adatmódosítás
znaková kapacita rendelkezésre álló karakterhelyek száma
zničenie listín okiratok megsemmisítése
zodpovednosť za priestupok szabálysértési felelősség
zodpovedný zástupca felelős képviselő / a vállalkozás felelős képviselője
zomretý (zomretá osoba) elhalt (elhalt személy)
zomrieť elhalálozik
zrušenie zápisu bejegyzés törlése / adattörlés
zviazané tlačivá előre összefűzött nyomtatványok
zvolať zhromaždenie gyűlést meghirdet
zvolávateľ (zhromaždenia) szervező (a gyűlés szervezője)
zvýšené výdavky na ošatenie a na úpravu zovňajška a ruházkodással és az igényes külső megjelenés biztosításával járó megnövekedett kiadások