300/1993

SK
HU

300/1993 Z. z.
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 24. septembra 1993
o mene a priezvisku

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG NEMZETI TANÁCSÁNAK
300/1993. sz.
TÖRVÉNYE
(1993. szeptember 24.)
az utónévről és a családi névről

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa az alábbi törvényt alkotja:

Meno
§1
(1)
Každý musí mať meno.

Az utónév
1.§
(1)
Mindenkinek utónevet kell viselnie.

(2)
Meno dieťaťa sa určuje dohodou rodičov; ak k takejto dohode nedošlo, meno sa určuje rozhodnutím súdu.1)

(2)
A gyermek utónevét a szülők közösen határozzák meg; ha a szülők között erre vonatkozó megegyezés nem született, a gyermek utónevét bíróság állapítja meg.1)

(3)
Meno dieťaťa sa určuje vyhlásením jedného z rodičov, ak druhý rodič nie je známy alebo zomrel.

(3)
Ha az egyik szülő ismeretlen vagy elhunyt, a gyermek utónevéről a másik szülő nyilatkozik.

(4)
Ak nie je známy ani jeden z rodičov, určí meno dieťaťa súd1) na podnet obce alebo mestskej časti, ktorá vedie matriku (ďalej len „matričný úrad“), v ktorého matrike sa vykonáva zápis o narodení dieťaťa.

(4)
Ha egyik szülő sem ismert, a gyermek utónevét bíróság állapítja meg1), ezt hivatalból az a község vagy városrész kezdeményezi, amelynek anyakönyvébe a születés rögzítésre került (a továbbiakban: „anyakönyvi hivatal“) .

(5)
Ustanovenie odseku 4 platí aj v prípade, ak matka, ktorá zanechala dieťa po pôrode v zdravotníckom zariadení podľa osobitného predpisu,1a) neurčila jeho meno.

(5)
A (4) bekezdés alkalmazandó abban az esetben is, ha az anya a szülést követően külön jogszabály szerint1a) egészségügyi intézményben hagyta a gyermeket, és nem adott neki utónevet.

§ 2
(1)
Každému sa môže spôsobom a za podmienok ustanovených v § 1 určiť viac mien, a to aj cudzojazyčných, najviac však tri mená. Pri zápise mena alebo mien (ďalej len „meno") do matriky sú rodičia povinní poskytnúť matričnému úradu súčinnosť.

2.§
(1)
Az 1.§-ban említett módon és feltételekkel több, legfeljebb azonban három utónév is meghatározható, ezek idegen nyelvűek is lehetnek. A gyermek utónevének vagy utóneveinek (a továbbiakban: "utónév") anyakönyvezésekor a szülők kötelesek az anyakönyvi hivatallal együttműködni.

(2)
Nemožno určiť meno hanlivé, neosobné alebo domácku podobu mena, alebo prvé meno totožné s menom žijúceho súrodenca uvedeným v matrike na prvom mieste, alebo osobe mužského pohlavia určiť ženské meno a naopak. Tieto obmedzenia sa nevzťahujú na cudzojazyčné meno, ak je všeobecne známe, že takéto použitie mena je v súlade s tradíciou štátu, kde je takéto meno obvyklé. Na požiadanie matričného úradu tieto skutočnosti preukazuje rodič dieťaťa potvrdením zastupiteľského úradu cudzieho štátu.

(2)
Nem adható olyan utónév, amely sértő, amely nem személynév vagy amely egy utónév becéző alakja, valamint első utónévként olyan név, amelyet élő testvér első neveként jegyeztek be, továbbá férfinak nem adható női utónév, és viszont. Ezek a korlátozások idegen névre nem vonatkoznak, ha az idegen utónév viselése közismerten összhangban áll annak az államnak a hagyományaival, ahol az adott utónév használatos. Az anyakönyvi hivatal kérésére ezt a tényt a szülő az adott állam külképviselete által kiállított igazolással tanúsítja.

§ 2a
Ten, komu nebolo určené druhé a tretie meno, si môže určiť druhé a tretie meno po nadobudnutí plnoletosti oznámením matričnému úradu, v ktorého matrike je zápis o jeho narodení. Maloletému môže určiť druhé a tretie meno jeho zákonný zástupca; na určenie druhého a tretieho mena maloletému staršiemu ako 15 rokov je potrebný jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom. Určenie druhého a tretieho mena nie je zmenou mena. Takto určiť druhé a tretie meno možno len raz.

2.a §
Nagykorúsága elérését követően a két vagy három utónévvel nem rendelkező személy második és harmadik utónevet vehet fel, ezt abban az anyakönyvi hivatalban kell bejelentenie, amely őt a születési anyakönyvbe bejegyezte. Kiskorú személy számára második és harmadik utónevet törvényes képviselője határozhat meg; a 15 évesnél idősebb kiskorú személy második és harmadik utónevének meghatározásához az érintett kiskorú írásos beleegyezése szükséges, amelyet hiteles aláírásával kell ellátni. A második és harmadik utónév felvétele nem minősül névváltoztatásnak. Második és harmadik utónév ilyen módon csak egyszer vehető fel.

§ 2b
Ten, komu bolo určené druhé alebo tretie meno, môže požiadať o zrušenie zápisu druhého alebo tretieho mena po nadobudnutí plnoletosti oznámením matričnému úradu, v ktorého matrike je zápis o jeho narodení. Maloletému môže zrušiť druhé alebo tretie meno jeho zákonný zástupca; na zrušenie druhého alebo tretieho mena maloletému staršiemu ako 15 rokov je potrebný jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom. Zrušenie druhého a tretieho mena nie je zmenou mena. Takto zrušiť druhé a tretie meno možno len raz.

2.b §
Nagykorúsága elérését követően a két vagy három utónévvel rendelkező személy kérheti a második vagy harmadik utónevének törlését, ezt abban az anyakönyvi hivatalban kell bejelentenie, amely őt a születési anyakönyvbe bejegyezte. Kiskorú személy második vagy harmadik utónevét törvényes képviselője töröltetheti; a 15 évesnél idősebb kiskorú személy második vagy harmadik utónevének törléséhez az érintett kiskorú írásos beleegyezése szükséges, amelyet hiteles aláírásával kell ellátni. A második vagy harmadik utónév törlése nem minősül névváltoztatásnak. A második és a harmadik utónév ilyen módon csak egyszer töröltethető.

§ 3
Štátny občan Slovenskej republiky používa v úradnom styku meno v tvare a poradí uvedenom v matrike v knihe narodení.

3.§
A Szlovák Köztársaság állampolgára a hivatali érintkezésben utónevét olyan formában és sorrendben használja, ahogyan az a születési anyakönyvben szerepel.

Priezvisko
§ 4
(1) Každý musí mať priezvisko.

A családi név
4.§
(1) Mindenkinek családi nevet kell viselnie.

(2)
Štátny občan Slovenskej republiky po narodení nadobúda spoločné priezvisko rodičov, alebo, ak majú priezviská rôzne, nadobúda priezvisko jedného z nich určené dohodou pri uzavretí manželstva,2) prípadne, ak rodičia nie sú spolu zosobášení a majú rôzne priezviská, nadobúda priezvisko podľa dohody rodičov. Dohodou možno určiť iba priezvisko, ktoré v čase, keď k dohode došlo, má jeden z rodičov.

(2)
A Szlovák Köztársaság állampolgára születéskor a szülők közös családi nevét, a szülők eltérő családi neve esetén az egyik szülő családi nevét kapja, mégpedig azt, amelyben a szülők a házasságkötéskor megegyeztek2); ha a szülők nem kötöttek házasságot, és eltérő családi nevet viselnek, a gyermek a szülők megállapodása szerinti családi nevet kapja. Megállapodással csak olyan családi név határozható meg, amelyet a megállapodáskor a szülők egyike viselt.

(3)
Dieťa, ktoré sa narodí do 300 dní od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva, nadobúda priezvisko, na ktorom sa rozvedení manželia dohodli pri uzavretí manželstva, ak nebolo právoplatne zapreté otcovstvo bývalým manželom matky dieťaťa.

(3)
A házasságot felbontó ítélet jogerőre emelkedését követő 300 napon belül született gyermek azt a családi nevet kapja, melyben a szülők a házasságkötéskor megegyeztek, kivéve, ha a bíróság az anya volt férjének apaságát jogerősen megdöntötte.

(4)
Maloleté dieťa nadobúda priezvisko matky, ak bolo právoplatne rozhodnuté o zapretí otcovstva muža zapísaného v knihe narodení.

(4)
A kiskorú gyermek az anya családi nevét kapja, ha a bíróság a születési anyakönyvben apaként bejegyzett személy apaságát jogerősen megdöntötte.

(5)
Ak nie je otec dieťaťa známy, dieťa nadobúda priezvisko matky, ktoré má matka v čase jeho narodenia.

(5)
Az ismeretlen apától származó gyermek az anya családi nevét kapja, amelyet az a gyermek születésekor viselt.

(6)
Do času, kým nie je určené otcovstvo, dieťa nadobúda priezvisko, ktoré má matka v čase jeho narodenia.

(6)
Az apaság megállapításáig a gyermek azt a családi nevet kapja, amelyet az anya a gyermek születésekor viselt.

(7)
Ak nie je známy ani jeden z rodičov dieťaťa, určí priezvisko dieťaťa súd1) na podnet matričného úradu, v ktorého matrike je vykonaný zápis o narodení dieťaťa.

(7)
Ha a gyermek egyik szülője sem ismert, a gyermek családi nevét bíróság állapítja meg1), mégpedig annak az anyakönyvi hivatalnak a kezdeményezésére, amelynek anyakönyvébe a gyermek születését bejegyezték.

(8)
Ustanovenie odseku 7 platí aj v prípade, ak matka zanechala dieťa po pôrode v zdravotníckom zariadení podľa osobitného predpisu.1a)

(8)
A (7) bekezdés alkalmazandó abban az esetben is, ha az anya a szülést követően külön jogszabály szerint1a) egészségügyi intézményben hagyta a gyermeket.

§ 4a
Ak je dieťa štátnym občanom aj iného štátu, môže nadobudnúť priezvisko alebo priezviská (ďalej len „priezvisko") v súlade s jeho právnym poriadkom alebo tradíciou.

4.a §
Ha a gyermek egyúttal más állam állampolgára is, az adott állam jogrendjével vagy hagyományaival összhangban vehet fel családi nevet vagy neveket (a továbbiakban: "családi név").

§ 5
Štátny občan Slovenskej republiky používa v úradnom styku priezvisko, ktoré nadobudol podľa tohto zákona, podľa predchádzajúcich právnych predpisov3) alebo pri uzavretí manželstva3a) v tvare a poradí uvedenom v matrike v knihe narodení alebo v knihe manželstiev.

5. §
A Szlovák Köztársaság állampolgára a hivatali érintkezésben azt a családi nevet használja, amelyet a jelen törvény rendelkezései, a korábbi jogszabályok3) vagy a házasságkötéskor3a) rögzített megállapodás szerint visel, olyan formában és sorrendben, ahogyan az a születési anyakönyvben vagy házassági anyakönyvben szerepel.

Zmena mena a zmena priezviska
§ 6
(1)
Zmenu mena alebo zmenu priezviska možno povoliť, najmä ak ide o meno a priezvisko hanlivé alebo ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa.

Az utónév és a családi név megváltoztatása
6.§
(1)
Az utónév és a családi név megváltoztatása engedélyezhető, főként, ha a név sértő, vagy ha azt különös méltánylást érdemlő körülmény indokolja.

(2)
Zmena mena sa povolí vždy, ak štátny občan Slovenskej republiky, o ktorého meno ide, je aj štátnym občanom iného štátu a zmenou sa má dosiahnuť meno v tvare, ktorý je v súlade s právnym poriadkom alebo tradíciou tohto iného štátu.

(2)
Az utónév megváltoztatását a hatóság mindig engedélyezi, ha az érintett szlovák állampolgár egyben más ország állampolgára is, és a névváltoztatás a másik ország jogrendjének és hagyományainak megfelelő névalakot eredményez.

(3)
Zmenu priezviska možno povoliť len na základe spoločnej žiadosti oboch manželov, ak ide o zmenu priezviska

(3)
A családi név megváltoztatása csak a házastársak együttes kérelme alapján engedélyezhető, ha

a)
manželov, ktorí majú spoločné priezvisko na iné spoločné priezvisko; zmena priezviska sa vzťahuje aj na priezvisko spoločných maloletých detí, aj keď neboli zahrnuté do žiadosti,

a)
a közös családi nevet viselő házastársak új közös családi nevet vesznek fel; a családi név megváltoztatása a kérelemben esetlegesen nem szereplő közös kiskorú gyermekeikre is kiterjed,

b)
jedného z manželov, ktorí nemajú spoločné priezvisko, na priezvisko jeho manžela, pričom spoločné priezvisko nadobúdajú aj ich spoločné deti, aj keď neboli zahrnuté do žiadosti,

b)
a közös családi nevet nem viselő házastársak egyike a másik házastárs családi nevének felvételét kérelmezi, a kérelemben esetlegesen nem szereplő közös kiskorú gyermekeik is ezt a közös családi nevet kapják,

c)
jedného z manželov, ktorí majú spoločné priezvisko, na priezvisko, ktoré používal pred prijatím spoločného priezviska,

c)
a közös családi nevet viselő házastársak egyike a közös családi név felvétele előtt viselt családi nevét kívánja újra felvenni,

d)
jedného z manželov, ktorý prijal spoločné priezvisko a ako druhé v poradí žiada prijať priezvisko, ktoré používal pred uzavretím manželstva,

d)
a közös családi nevet viselő házastársak egyike második családi névként a házasságkötést megelőzően viselt családi nevét kívánja felvenni,

e)
jedného z manželov, ktorí si pri uzavretí manželstva ponechali svoje doterajšie priezviská, a ktorý žiada k svojmu doterajšiemu priezvisku prijať priezvisko spoločných detí, na ktorom sa dohodli pri uzavretí manželstva; priezvisko spoločných detí je ako prvé v poradí,

e)
a házasságkötés előtti családi nevüket megtartó házastársak egyike az eddig viselt családi nevéhez közös gyermekeiknek a házasságkötéskor megállapodásban rögzített családi nevét kívánja felvenni; a közös gyermekek családi neve lesz sorrendben az első,

f)
jedného z manželov, ktorý prijal pri uzavretí manželstva súhlasným vyhlásením spoločné priezvisko a ako druhé v poradí si ponechal svoje doterajšie priezvisko, na priezvisko spoločné, alebo

f)
a házasságkötéskor tett egyetértő nyilatkozata alaján a közös családi nevet viselő, egyúttal második családi névként a házasságkötés előtt viselt családi nevét is megtartó házastárs ezután csak a közös családi nevet kívánja viselni, vagy

g)
jedného z manželov, ktorý prijal pri uzavretí manželstva súhlasným vyhlásením spoločné priezvisko a ako druhé v poradí si ponechal svoje doterajšie priezvisko, na priezvisko doterajšie,

g)
a házasságkötéskor tett egyetértő nyilatkozata alapján a közös családi nevet viselő, egyúttal második családi névként az addig viselt családi nevét is megtartó házastárs ezután csak az addig viselt családi nevét kívánja viselni,

h)
jedného z manželov, ktorí si pri uzavretí manželstva ponechali svoje doterajšie priezviská, a ktorý žiada k svojmu doterajšiemu priezvisku prijať manželovo priezvisko ako spoločné priezvisko; zmena priezviska sa vzťahuje aj na priezvisko spoločných maloletých detí, aj keď neboli zahrnuté do žiadosti.

h)
a házasságkötéskor az addig viselt családi nevüket megtartó házastársak egyike a házasságkötés előtt viselt családi nevéhez közös családi névként házastársa nevének felvételét kérelmezi; a családi név megváltoztatása a kérelemben esetlegesen nem szereplő közös kiskorú gyermekeikre is kiterjed.

(4)
Ak majú rodičia maloletého rôzne priezviská, zmena priezviska rodiča, ktorého priezvisko má maloletý, sa vzťahuje na maloletého, ak s tým súhlasí druhý z rodičov.

(4)
Ha kiskorú gyermek szülei eltérő családi neveket viselnek, a névváltoztatás a nevet változtató szülő családi nevét viselő gyermekre is kiterjed, amennyiben azzal a másik szülő is egyetért.

(5)
Zmena priezviska sa povolí vždy, ak štátny občan Slovenskej republiky, o ktorého priezvisko ide, je aj štátnym občanom iného štátu a zmenou sa má dosiahnuť priezvisko v tvare, ktorý je v súlade s právnym poriadkom alebo tradíciou tohto iného štátu.

(5)
A családi név megváltoztatását a hatóság mindig engedélyezi, ha az érintett szlovák állampolgár egyben más ország állampolgára is, és a névváltoztatás a másik ország jogrendjének és hagyományainak megfelelő névalakot eredményez.

(6)
Fyzickej osobe, u ktorej prebieha zmena pohlavia, povolí okresný úrad používať neutrálne meno a priezvisko na základe jej žiadosti a potvrdenia zdravotníckeho zariadenia, v ktorom liečba k zmene pohlavia prebieha.

(6)
Olyan személy számára, akinek nemváltoztatása folyamatban van, saját kérelemre és a beavatkozást végző egészségügyi intézmény igazolása alapján a járási hivatal semleges családi és utónév viselését engedélyezi.

(7)
Zmena mena alebo zmena priezviska, na ktorú je potrebné povolenie, sa v matrike vykoná na základe predloženia právoplatného rozhodnutia o zmene mena alebo zmene priezviska.

(7)
Engedélyhez kötött névváltoztatást az utónév vagy a családi név változtatását engedélyező jogerős határozat alapján lehet az anyakönyvbe bejegyezni.

§ 7
(1)
Povolenie na zmenu mena nie je potrebné, ak ide o zmenu

7. §
(1)
Utónév esetében a névváltoztatáshoz nem szükséges engedély, ha

a)
cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent a naopak,

a)
idegen utónév szlovák megfelelőjére változik, és viszont,

b)
mena dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení,

b)
jogerősen örökbe fogadott gyermek utóneve változik,

c)
mena z dôvodu zmeny pohlavia.

c)
a névváltoztatásra nemváltás miatt kerül sor.

(2)
Povolenie na zmenu priezviska nie je potrebné, ak ide o zmenu priezviska

(2)
Családi név esetében a névváltoztatáshoz nem szükséges engedély, ha

a)
po rozvode manželstva,3b)

a)
a névváltoztatásra a házasság felbontását követően kerül sor,3b)

b)
po nadobudnutí plnoletosti spočívajúcu v používaní len jedného z dvoch alebo viac priezvisk,

b)
a névváltoztatásra a nagykorúság elérését követően kerül sor, és az a két vagy több családi név közül csak az egyik viselésére irányul,

c)
spočívajúcu v zápise ženského priezviska osoby inej ako slovenskej národnosti bez koncovky slovenského prechyľovania,3c)

c)
a névváltoztatás nem szlovák nemzetiségű személy családi nevének a nemre utaló szlovák végződés nélküli bejegyzésére3c) irányul,

d)
spočívajúcu v úprave priezviska v súlade so slovenským pravopisom alebo s pravopisom jazyka národnostnej menšiny podľa osobitného predpisu,3ca)

d)
a névváltoztatás a családi névnek a szlovák nyelv helyesírási szabályaival vagy külön jogszabály értelmében nemzeti kisebbségi nyelv helyesírási szabályaival összhangban történő módosítására3ca) irányul,

e)
dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení,

e)
a névváltoztatásra a gyermek jogerős örökbe fogadását követően kerül sor,

f)
z dôvodu zmeny pohlavia,

f)
a névváltoztatásra nemváltás miatt kerül sor,

g)
maloletého dieťaťa, ktorého rodičia uzavreli manželstvo po jeho narodení, na priezvisko určené pre ich ostatné deti,

g)
olyan kiskorú gyermek családi neve változik, akinek a szülei a gyermek születését követően kötöttek házasságot, és a kiskorú gyermek családi neve a többi gyermek számára meghatározott családi névre változik,

h)
maloletého dieťaťa, ktorého otec nie je známy, na priezvisko určené pre ostatné deti jeho matky a jej manžela.

h)
az ismeretlen apától származó kiskorú gyermek családi neve az anya és a férj többi gyermeke számára meghatározott családi névre változik.

(3)
Zmena mena alebo zmena priezviska, na ktorú nie je potrebné povolenie, sa v matrike vykonáva na základe písomného vyhlásenia osoby, o ktorej meno alebo priezvisko ide, alebo jej zákonného zástupcu; pri zmene mena alebo zmene priezviska z dôvodu zmeny pohlavia je potrebné predložiť aj lekársky posudok.

(3)
Engedélyhez nem kötött névváltoztatást az érintett személy vagy törvényes képviselője írásbeli nyilatkozata alapján lehet az anyakönyvbe bejegyezni; utónévnek vagy családi névnek nemváltás miatti változtatásához orvosi szakvélemény is szükséges.

(4)
Na zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého staršieho ako 15 rokov je potrebný jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom.

(4)
15 évesnél idősebb kiskorú személy esetében az utónév vagy a családi név változtatásához az érintett kiskorú írásos beleegyezése szükséges, amelyet hitelesített aláírásával kell ellátni.

§ 8
Zmena mena alebo zmena priezviska maloletého sa nepovolí, ak by bola v rozpore so záujmom maloletého, alebo s § 4 ods. 2, alebo ak by bola v rozpore s právnym poriadkom alebo tradíciou iného štátu, ak štátny občan Slovenskej republiky je tiež štátnym občanom iného štátu.

8.§
Kiskorú gyermek utónevének vagy családi nevének megváltoztatása nem engedélyezhető, ha az a kiskorú érdekeivel vagy a 4. § (2) bekezdésével ellentétes volna, vagy ha a Szlovák Köztársaság állampolgára egyben más állam állampolgára is, és a névváltoztatás a másik állam jogrendjével vagy hagyományaival ellentétes volna.

 

§ 8a
Matričný úrad vydá oznamovateľovi výpis z matriky alebo potvrdenie3d) o vykonaní zápisu v matrike o zmene mena alebo zmene priezviska.

8.a §
Az anyakönyvi hivatal anyakönyvi kivonatot vagy a névváltoztatás anyakönyvi bejegyzését tanúsító igazolást3d) állít ki a bejelentő számára.

Príslušnosť na zmenu mena a zmenu priezviska
§ 9
Na povolenie zmeny mena alebo zmeny priezviska je príslušný okresný úrad podľa trvalého, prípadne posledného trvalého pobytu štátneho občana Slovenskej republiky na území Slovenskej republiky; ak štátny občan Slovenskej republiky takýto pobyt nemal, na povolenie zmeny mena alebo zmeny priezviska je príslušný Okresný úrad Bratislava. Ak ide o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého, príslušný je okresný úrad podľa trvalého pobytu zákonného zástupcu, ktorý žiadosť podáva.

A névváltoztatási ügyekben eljáró hivatal illetékessége
9.§
Utónév vagy családi név megváltoztatásának engedélyezése ügyében az érintett szlovák állampolgár szlovákiai lakóhelye vagy utolsó szlovákiai lakóhelye szerinti járási hivatal az illetékes; ha a Szlovák Köztársaság állampolgárának ilyen lakóhelye nem volt, az utónév vagy a családi név megváltoztatása ügyében a Pozsonyi Járási Hivatal az illetékes. Ha kiskorú gyermek utónevének vagy családi nevének megváltoztatásáról van szó, a kérelmet benyújtó törvényes képviselő lakóhelye szerinti járási hivatal az illetékes.

§ 10
Na zápis zmeny mena alebo zmeny priezviska je príslušný matričný úrad, v ktorého matrike je zapísané meno alebo priezvisko štátneho občana Slovenskej republiky, ktorého sa zmena mena alebo zmena priezviska týka.

10.§
A névváltoztatás bejegyzése tekintetében az az anyakönyvi hivatal illetékes, amelynek anyakönyvébe az érintett szlovák állampolgár utónevét vagy családi nevét bejegyezték.

§ 11
(1)
Žiadosť o zmenu mena alebo zmenu priezviska musí byť písomná a musí obsahovať

11.§
(1)
Az utónév vagy a családi név megváltoztatása iránti írásbeli kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

a)
meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia a rodné číslo osoby, ktorej sa žiadosť týka, a dátum a miesto uzavretia manželstva, ak osoba je ženatý muž alebo vydatá žena,

a)
a kérelemmel érintett személy utóneve, családi neve, születési ideje és helye, személyi száma, házas személy esetében a házasságkötés ideje és helye,

b)
miesto trvalého pobytu v Slovenskej republike, miesto posledného trvalého pobytu v Slovenskej republike alebo miesto obvyklého pobytu v cudzine osoby, ktorej sa žiadosť týka,

b)
a kérelemmel érintett személy szlovákiai lakóhelye vagy utolsó szlovákiai lakóhelye vagy szokásos külföldi tartózkodási helye,

c)
meno alebo priezvisko, ktoré si osoba, ktorej sa žiadosť týka, zvolila,

c)
a kérelemmel érintett személy által választott utónév vagy családi név,

d)
meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia manžela alebo maloletých, ak sa vzťahuje zmena priezviska aj na tieto osoby,

d)
ha a kérelem a házastársra vagy kiskorúakra is kiterjed, e személyek utóneve és családi neve, születési ideje és helye,

e)
údaj o štátnom občianstve osoby, ktorej sa žiadosť týka,

e)
a kérelemmel érintett személy állampolgársága,

f)
odôvodnenie žiadosti.

f)
a kérelem indokolása.

(2)
K žiadosti o zmenu mena alebo zmenu priezviska je potrebné predložiť originál alebo osvedčenú kópiu týchto dokladov:

(2)
Kiskorú gyermek utónevének vagy családi nevének megváltoztatása iránti kérelemhez eredeti példányban vagy hiteles másolatban az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

a)
rodný list osoby, ktorej sa žiadosť týka,

a)
a kérelemmel érintett személy születési anyakönyvi kivonata,

b)
sobášny list, ak osoba, ktorej sa žiadosť týka, je ženatý muž alebo vydatá žena,

b)
ha a kérelemmel érintett személy házas, a házassági anyakönyvi kivonat,

c)
právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva, ak osoba, ktorej sa žiadosť týka, je rozvedená,

c)
ha a kérelemmel érintett személy elvált, a házasságot felbontó jogerős határozat,

d)
úmrtný list manžela, ak osoba, ktorej sa žiadosť týka, je vdovec alebo vdova,

d)
ha a kérelemmel érintett személy özvegy, a házastárs halotti anyakönyvi kivonata,

e)
občiansky preukaz osoby, ktorej sa žiadosť týka, ak ho má mať,

e)
a kérelemmel érintett személy személyi igazolványa, ha azzal rendelkeznie kell,

f)
iný doklad totožnosti osoby, ktorej sa žiadosť týka,

f)
a kérelemmel érintett személy egyéb személyazonosító okmánya,

g)
doklad o štátnom občianstve Slovenskej republiky osoby, ktorej sa žiadosť týka, ak ho má mať,

g)
a kérelemmel érintett személy szlovák állampolgárságát igazoló okmány, ha azzal rendelkeznie kell,

h)
verejná listina alebo doklad o štátnom občianstve aj iného štátu, ak ide o zmenu mena alebo zmenu priezviska podľa § 6 ods. 2 a 5.

h)
a 6. § (2) és (5) bekezdése szerinti névváltoztatás esetén a másik állampolgárságot igazoló közokirat vagy egyéb okmány.

(3)
Žiadosť o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého podávajú jeho rodičia, ak sú jeho zákonnými zástupcami, ako spoločnú žiadosť. Ak ide o maloletého staršieho ako 15 rokov, musia k žiadosti priložiť jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom. Ak o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého žiada iba jeden z jeho rodičov, k žiadosti priloží aj

(3)
Kiskorú személy nevében az utónév vagy a családi név megváltoztatása iránti kérelmet a szülők közös kérelemként nyújtják be, amennyiben ők a kiskorú törvényes képviselői. 15 évesnél idősebb kiskorú személy esetében a kérelemhez csatolni kell az érintett kiskorú írásos beleegyezését is, amelyet hitelesített aláírásával kell ellátni. Ha a kiskorú nevében az utónév vagy a családi név megváltoztatása iránti kérelmet csak az egyik szülő nyújtja be, a kérelemhez az alábbiakat is csatolja:

a)
písomný súhlas druhého rodiča s jeho úradne osvedčeným podpisom alebo právoplatné rozhodnutie súdu nahrádzajúce jeho súhlas, ak súhlas nedal alebo ak sa súhlas nedal získať,

a)
a másik szülő hitelesített aláírásával ellátott írásos beleegyezése; ha az érintett szülő a beleegyezést megtagadta, vagy az nem volt beszerezhető, a beleegyező nyilatkozatot helyettesítő jogerős bírósági határozat,

b)
úmrtný list druhého rodiča, ak zomrel,

b)
elhunyt szülő esetén annak halotti anyakönyvi kivonata,

c)
právoplatné rozhodnutie súdu o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony druhého rodiča, ak bolo takéto rozhodnutie vydané.

c)
a másik szülő cselekvőképességének teljes vagy részleges korlátozását megállapító jogerős bírósági határozat, feltéve, hogy ilyet a bíróság kiadott.

(4)
Doklady podľa odseku 3 písm. b) a c) sa predkladajú vo forme originálu alebo ich osvedčenej kópie.

(4)
A (3) bek. b) és c) pontja szerinti dokumentumokat eredeti példányban vagy hiteles másolatban kell benyújtani.

(5)
Ak obaja rodičia dieťaťa zomreli, nie sú známi, boli pozbavení spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu alebo nie sú schopní posúdiť dôsledky zmeny mena alebo zmeny priezviska maloletého, žiadosť o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého podáva poručník, ktorý bol dieťaťu ustanovený.

(5)
Ha a gyermek mindkét szülője elhunyt, ismeretlen, cselekvőképességében teljesen korlátozott vagy képtelen belátni a kiskorú névváltoztatásának következményeit, az utónév vagy a családi név megváltoztatása iránti kérelmet a kiskorú nevében a rendelt gyám nyújtja be.

(6)
Ak žiadosť podáva iná osoba ako tá, ktorej sa žiadosť týka, žiadosť musí obsahovať aj meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu žiadateľa a jeho vzťah k osobe, ktorej sa žiadosť týka; splnomocnenec musí predložiť písomné plnomocenstvo s osvedčeným podpisom osoby, ktorej sa žiadosť týka, na konanie o zmenu mena alebo zmenu priezviska.

(6)
Ha a kérelmet nem az érintett személy nyújtja be, a kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező utó- és családi nevét, lakóhelyét, valamint azt, milyen viszonyban áll az érintett személlyel; a meghatalmazott a névváltoztatási eljárásra vonatkozó írásos meghatalmazást köteles benyújtani, amelyet annak a személynek a hitelesített aláírásával kell ellátni, akire a kérelem vonatkozik.

Zmena mena pri osvojení
§ 12
(1)
Osvojitelia majú právo do šiestich mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o osvojení súhlasným písomným vyhlásením zmeniť osvojencovi meno, ktoré má zapísané v matrike,5) alebo mu určiť ďalšie meno. Ak ide o osvojenie osamelou osobou, toto právo má táto osoba.

Utónév-változtatás örökbefogadás esetén
12.§
(1)
Az örökbefogadást engedélyező határozat jogerőre emelkedését követő hat hónapon belül az örökbefogadó szülők egybehangzó írásos nyilatkozattal az örökbefogadott személy számára annak anyakönyvezett utónevétől5) eltérő vagy további utónevet határozhatnak meg. Egyedülálló örökbefogadó esetén ez a jog őt illeti meg.

(2)
Ak je osvojenec starší ako 15 rokov, je potrebný na túto zmenu jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom.

(2)
15 évesnél idősebb örökbefogadott esetén annak írásos beleegyezése szükséges, amelyet hitelesített aláírásával kell ellátni.

(3)
Zánik alebo zrušenie osvojenia nemá vplyv na meno osvojenca.

(3)
Az örökbefogadás megszűnése vagy felbontása az örökbefogadott utónevére nincs hatással.

§ 13
(1)
Zmenu zápisu mena osvojenca vykoná matričný úrad, v ktorého matrike je zápis o narodení osvojenca, na základe písomného vyhlásenia osvojiteľov o zmene mena osvojenca. Toto vyhlásenie môže prijať aj matričný úrad podľa miesta trvalého pobytu osvojiteľov, ktorý ho oznámi matričnému úradu podľa prvej vety.

13.§
(1)
Az örökbefogadott utónevének megváltozását az utónév-változtatásra vonatkozó örökbefogadói nyilatkozat alapján az az anyakönyvi hivatal jegyzi be, amelynek anyakönyvébe az örökbefogadott születését bejegyezték. A nyilatkozatot az örökbefogadók lakóhelye szerint illetékes anyakönyvi hivatal is befogadhatja, amely erről a tényről értesíti az első mondat szerinti anyakönyvi hivatalt.

(2)
Vyhlásenie podľa odseku 1 musí obsahovať

(2)
Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

a)
meno, priezvisko, dátum narodenia a rodné číslo osvojenca,

a)
az örökbefogadott utóneve, családi neve, születési ideje és személyi száma,

b)
miesto narodenia osvojenca,

b)
az örökbefogadott születési helye,

c)
nové meno osvojenca,

c)
az örökbefogadott új utóneve,

d)
meno, priezvisko a dátum narodenia osvojiteľa,

d)
az örökbefogadó utó- és családi neve, születési ideje,

e)
označenie právoplatného rozhodnutia súdu o osvojení dieťaťa.

e)
hivatkozás a gyermek örökbefogadását engedélyező jogerős bírósági határozatra.

§ 13a
Oznamovacia povinnosť
(1)
Matričný úrad oznamuje zmenu mena alebo zmenu priezviska, na ktorú nie je potrebné povolenie a ktorá sa vykoná v matrike na základe písomného vyhlásenia osoby, štátnym orgánom a obciam v rozsahu uvedenom v osobitných predpisoch.5a)

13.a §
Bejelentési kötelezettség
(1)
Az anyakönyvi hivatal külön jogszabály szerinti5a) terjedelemben jelenti az állami szerveknek és a községeknek az írásos nyilatkozat alapján bejegyzett nem engedélyköteles utónév- és családinév-változásokat.

(2)
Okresný úrad oznamuje zmenu mena alebo zmenu priezviska, na ktorú je potrebné povolenie, štátnym orgánom a obciam v rozsahu uvedenom v osobitných predpisoch.5a)

(2)
A járási hivatal külön jogszabály szerinti5a) terjedelemben jelenti az állami szerveknek és a községeknek az engedélyköteles utó- vagy családinév-változásokat.

Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 14
V konaní o zmenu mena alebo zmenu priezviska začatom pred 1. februárom 2006 sa zmena mena alebo zmena priezviska posudzuje podľa predpisov platných do 31. januára 2006.

Átmeneti és záró rendelkezések
14. §
A 2006. február 1. előtt indult névváltoztatási eljárásokban a utó- vagy családinév-változtatás elbírálása a 2006. január 31-ig hatályos jogszabályok szerint történik.

§ 15
Ak má štátny občan Slovenskej republiky alebo cudzinec viacero mien alebo viacero priezvisk, možno ich používanie obmedziť len na účely vydania dokladu podľa osobitného predpisu.6) V tom prípade sa do dokladu latinkou zapíše len toľko mien a priezvisk štátneho občana Slovenskej republiky alebo cudzinca, koľko umožňuje znaková kapacita v doklade, a to tak, aby bolo možné zo zapísaných mien a priezvisk v doklade identifikovať osobu, ktorej sa doklad vydáva.

15. §
Amennyiben a szlovák vagy külföldi állampolgárnak több utó- vagy családi neve van, használatuk csak külön rendelkezés szerinti6) okmányok kiállítása céljából korlátozható. Ebben az esetben az okmányban rendelkezésre álló karakterhelyek figyelembe vételével kerül bejegyzésre a szlovák vagy külföldi állampolgár utó- vagy családi neve latin betűvel úgy, hogy az okmányban szereplő utónevek és családi nevek alapján azonosítható legyen az a személy, aki számára az okmányt kiállítják.

§ 15a
Prechodné ustanovenie účinné od 1. februára 2009
V konaní o zmenu mena alebo zmenu priezviska začatom pred 1. februárom 2009 sa zmena mena alebo zmena priezviska posudzuje podľa predpisov účinných do 31. januára 2009.

15a. §
2009. február 1-től hatályos átmeneti rendelkezés
A 2009. február 1. előtt indult névváltoztatási eljárásokban a utó- vagy családinév-változtatás elbírálása a 2009. január 31-ig hatályos jogszabályok szerint történik.

§ 16
Zrušujú sa

16.§
Hatályukat vesztő jogszabályok:

1.
zákon č. 55/1950 Zb. o užívaní a zmene mena a priezviska,

(1)
Az 55/1950. sz. törvény az utó- és családi név használatáról és megváltoztatásáról,

2.
vyhláška č. 451/1950 Ú. v., ktorou sa vydávajú bližšie predpisy k zákonu o užívaní a zmene mena a priezviska,

(2)
az utó- és családi név használatáról és megváltoztatásáról szóló törvényhez kapcsolódó 451/1950. sz. végrehatási rendelet,

3.
§ 32 ods. 1 druhá, tretia a štvrtá veta, odsek 2 a § 40 ods. 2 vyhlášky Federálneho ministerstva vnútra č. 22/1977 Zb., ktorou sa vydávajú bližšie predpisy k zákonu o matrikách.

(3)
az anyakönyvekről szóló törvényt kiegészítő 22/1977. sz. szövetségi belügyminisztériumi rendelet 32.§ (1) bek. második, harmadik és negyedik mondata, a (2) bek., valamint a 40.§ (2) bek.

§ 17
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1994.

17.§
A jelen törvény 1994. január 1-jén lép hatályba.

M. Kováč v. r.
I. Gašparovič v. r.
V. Mečiar v. r.

Michal Kováč s.k.
Ivan Gašparovič s.k.
Vladimír Mečiar s.k.

1)
§ 40 ods. 3 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1)
A családról és egyéb törvények módosításáról szóló 36/2005. sz. törvény 40. § (3) bek.

1a)
§ 11 ods. 10 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1a)
Az egészségügyi ellátásról, az egészségügyi ellátással kapcsolatos szolgáltatásokról és egyéb törvények módosításáról szóló 576/2004. sz. törvény 11.§ (10) bek.

2)
§ 6 ods. 4 zákona č. 36/2005 Z. z.

2)
A 36/2005. sz. törvény 6. § (4) bek.

3)
§ 67 ods. 2 zákona č. 265/1949 Zb. o rodinnom práve.

3)
A 265/1949. sz. családjogi törvény 67. § (2) bek.

3a)
§ 6 ods. 3 písm. c) zákona č. 36/2005 Z. z.

3a)
A 36/2005. sz. törvény 6. § (3) bek.

3b)
§ 27 zákona č. 36/2005 Z. z.

3b)
A 36/2005. sz. törvény 7. §

3c)
§ 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zákona č. 36/2005 Z. z.

3c)
A 36/2005. sz. törvénnyel módosított, anyakönyvekről szóló 154/1994. sz. SZKNT-törvény 16. §

3ca)
Zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov.

3ca)
A nemzeti kisebbségi nyelvek használatáról szóló 184/1999. sz. törvény

3d)
§ 3 ods. 4 a § 18 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. v znení zákona č. 14/2006 Z. z.

3d)
A 14/2006. sz. törvénnyel módosított 154/1994. sz. SZKNT-törvény 3. § (4) bek. és 18. § (1) bek.

4)
§ 10 Občianskeho zákonníka.

4)
A Polgári Törvénykönyv 10.§.

5)
§ 13 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

5)
A 154/1994. sz. SZKNT-törvény 13. § (1) bek.

5a)
Napríklad § 7 ods. 3 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, § 8 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5a)
Például a Szlovák Köztársaság polgárainak lakcímbejelentéséről és a Szlovák Köztársaság lakossági nyilvántartásáról szóló 253/1998. sz. törvény 7. § (3) bek., a bűnügyi nyilvántartásról és egyes törvények módosításáról szóló 330/2007. sz. törvény 8. §.

6)
Napríklad zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 693/2006 Z. z., § 46 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6)
Például a 693/2006. sz. törvénnyel módosított, a személyi igazolványokról és egyes törvények módosításáról szóló 224/2006. sz. törvény, a külföldiek tartózkodásáról szóló 48/2002. sz. törvény 46. §