85/1990

SK
HU

85/1990 Zb.
ZÁKON
z 27. marca 1990
o petičnom práve

85/1990. sz.
TÖRVÉNY
(1990. március 27.)
a petíciós jogról

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republliky sa uznieslo na tomto zákone:

A Csehszlovák Szocialista Köztársaság Szövetségi Gyűlése az alábbi törvényt alkotja:

Úvodné ustanovenia
§ 1
(1)
Každý má právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného záujmu alebo iného spoločného záujmu so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami (ďalej len "petícia") na orgány verejnej moci.

Bevezető rendelkezések
1. §
(1)
A közérdekű és más közös érdeket érintő ügyekben mindenkinek joga van egyedül vagy másokkal együtt a közhatalmi szervekhez kérelemmel, javaslattal és panasszal fordulni (a továbbiakban: „petíció”).

(2) Na účely tohto zákona orgánmi verejnej moci sú

(2) E törvény alkalmazásában közhatalmi szervnek minősülnek

a)
štátne orgány,

a)
az állami szervek,

b)
orgány územnej samosprávy,

b)
a helyi önkormányzati szervek,

c)
osoby, ktorým zákon zveril rozhodovanie o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach iných osôb.

c)
mindazon személyek, akik törvényi felhatalmazás alapján más személyek jogairól, jog által védett érdekeiről vagy kötelességeiről döntenek.

(3)
Petíciou sa nesmie zasahovať do nezávislosti súdu.

(3)
Petícióval nem lehet beavatkozni a bíróság függetlenségébe.

(4)
Petícia nesmie vyzývať k porušovaniu ústavy, zákonov a právne záväzných aktov Európskej únie, popieraniu alebo obmedzovaniu osobných, politických alebo iných práv.

(4)
Nem megengedett az olyan petíció, amely az alkotmánynak, a törvényeknek és az Európai Unió kötelező erejű jogi aktusainak megsértésére, a személyiségi, politikai vagy egyéb jogok tagadására vagy korlátozására szólít fel.

§ 2
Vo výkone petičného práva sa nesmie nikomu brániť. Výkon tohto práva nesmie byť nikomu na ujmu.

2. §
A petíciós jog gyakorlásában senki nem akadályozható. E jog gyakorlásából senkinek sem származhat hátránya.

§ 3
(1)
Na zostavenie petície, obstaranie podpisov pod ňu a doručenie petície orgánu verejnej moci môžu osoby podávajúce petíciu vytvoriť petičný výbor.

3. §
(1)
A petíció megfogalmazása, az aláírásgyűjtés és a petíció közhatalmi szervhez történő kézbesítése céljából a petíciót benyújtó személyek petíciós bizottságot hozhatnak létre.

(2)
Petičný výbor nie je právnickou osobou.

(2)
A petíciós bizottság nem önálló jogi személy.

(3)
V petícii sa určí osoba na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci, ktorá dovŕšila 18 rokov veku (ďalej len "zástupca"). Ak je vytvorený petičný výbor, určujú zástupcu členovia petičného výboru.

(3)
A közhatalmi szervvel való kapcsolattartásra a petícióban egy nagykorú személyt neveznek meg (a továbbiakban: „képviselő“). Petíciós bizottság létrehozása esetén a képviselőt a bizottság tagjai jelölik ki.

§ 4
Podpora petície
(1)
Každý má právo spôsobom neodporujúcim zákonu vyzývať iné osoby, aby svojimi podpismi petíciu podporili.

4. §
A petíció támogatása
(1)
Mindenkinek joga van nem törvénybe ütköző módon más személyeket arra felhívni, hogy aláírásukkal támogassák a petíciót.

(2)
V petícii alebo v podpisovom hárku je osoba podporujúca petíciu povinná uviesť čitateľne svoje meno, priezvisko, adresu pobytu1) a svoj podpis, ak ide o fyzickú osobu, alebo svoj názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu; osoba oprávnená konať v mene právnickej osoby uvedie čitateľne svoje meno, priezvisko, adresu pobytu a svoj podpis.

(2)
A petíciót támogató természetes személy köteles a petíción vagy az aláírásgyűjtő íven olvashatóan feltüntetni az utónevét, családi nevét, lakcímét1) és aláírását, a petíciót támogató jogi személy a megnevezését és székhelyét; a jogi személy nevében eljárni jogosult személy olvashatóan feltünteti utónevét, családi nevét, lakcímét és aláírását.

(3)
Petíciu možno podporiť aj v elektronickej podobe, pričom osoba podporujúca petíciu namiesto podpisu

(3)
A petíció elektronikus formában is támogatható, amelynek során a petíciót támogató személy az aláírás helyett

a)
na účely potvrdenia podpory elektronickej petície uvedie svoju adresu elektronickej pošty,

a)
az elektronikus petíció támogatásának megerősítése céljából feltünteti az elektronikus levélcímét,

b)
na účely potvrdenia podpory elektronickej petície uvedie svoju adresu elektronickej schránky,

b)
az elektronikus petíció támogatásának megerősítése céljából feltünteti az elektronikus postafiókja címét,

c)
na účely potvrdenia podpory elektronickej petície pripojí svoj zaručený elektronický podpis, alebo

c)
az elektronikus petíció támogatásának megerősítése céljából azt minősített elektronikus aláírással látja el, vagy

d)
vykoná potvrdenie podpory osobitným spôsobom prostredníctvom informačného systému pre elektronické zhromažďovanie údajov o osobách podporujúcich petíciu (ďalej len "petičný systém").

d)
a támogatás megerősítését a petíciót támogató személyek adatainak elektronikus információs rendszerén keresztül (a továbbiakban: „petíciós rendszer”) végzi el.

(4)
Osobitný zákon môže ustanoviť aj ďalšie náležitosti petície.1a) Ak osobitný zákon1a) ustanovuje najnižší počet osôb podporujúcich petíciu alebo vek osôb podporujúcich petíciu, uvedie osoba podporujúca petíciu svoj trvalý pobyt. Petíciu podľa tohto odseku možno v elektronickej podobe podporiť iba podľa odseku 3 písm. b), c) alebo písm. d).

(4)
Külön törvény határozhatja meg a petíció további kellékeit.1a) Ha külön törvény1a) meghatározza a petíciót támogató személyek létszámának alsó határát vagy a petíciót támogató személyek korhatárát, a petíciót támogató személy feltünteti a lakóhelyét. A jelen bekezdés szerinti petíciót csak a (3) bek. b), c) vagy d) pontja szerint lehet elektronikus formában támogatni.

§ 4a
Zhromažďovanie podpisov pod petíciu
(1)
Požiadavky na petičný systém, spôsob ich posudzovania, spôsob identifikácie petičného systému a náležitosti osvedčenia o atestácii petičného systému ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Úrad vlády Slovenskej republiky.

4a. §
Aláírásgyűjtés a petícióhoz
(1)
A Szlovák Köztársaság Kormányhivatala jogszabályban határozza meg a petíciós rendszerrel szembeni követelményeket, azok elbírálásának módját, a petíciós rendszer azonosításának módját és a petíciós rendszerre vonatkozó tanúsítási jelentés kellékeit.

(2)
Petičný systém môže poskytovať svoju funkciu na účely podľa § 4 ods. 3 písm. d) iba na základe platného osvedčenia o atestácii petičného systému podľa odseku 1.

(2)
A 4. § (3) bek. d) pontja szerinti célokra csak az (1) bekezdés szerinti érvényes tanúsítási jelentéssel rendelkező petíciós rendszer használható.

(3)
Na účel uvedený v § 4 ods. 1 možno petíciu a podpisové hárky vystaviť na miestach prístupných verejnosti vrátane takých miest v elektronickom prostredí. Na výkon práva podľa § 4 ods. 1 nie je potrebné povolenie orgánu verejnej moci, nesmie však nastať obmedzenie cestnej premávky, rušenie verejného poriadku, porušenie záujmov ochrany prírody a krajiny alebo iné obmedzenie práv alebo právom chránených záujmov iných osôb.

(3)
Az 4. § (1) bek. szerinti célra a petíciót és az aláírásgyűjtő íveket nyilvános helyen lehet elérhetővé tenni, ideértve az elektronikus környezetet is. A 4. § (1) bek. szerinti jog gyakorlásához közhatalmi szerv engedélye nem szükséges, nem kerülhet sor azonban a közúti forgalom korlátozására, a közrend megzavarására, a természet védelméhez fűződő érdekek, valamint más személyek jogainak és jog által védett érdekeinek megsértésére.

(4)
Zhromažďovaním podpisov na mieste prístupnom verejnosti možno poveriť toho, kto dovŕšil 16 rokov veku.

(4)
Nyilvános helyen történő aláírásgyűjtéssel 16 évnél idősebb személy bízható meg.

(5)
Osobám podporujúcim petíciu sa musí umožniť, aby sa s obsahom petície riadne oboznámili pred jej podpísaním. Ak podpisové hárky neobsahujú text petície, musia byť označené tak, aby bolo zrejmé, aká petícia sa má podporiť podpismi; na každom podpisovom hárku musí byť uvedené meno, priezvisko a adresa pobytu1) zástupcu.

(5)
A petíciót támogató személyek számára lehetővé kell tenni, hogy a petíció aláírása előtt annak tartalmával megfelelő módon megismerkedjenek. Ha az aláírásgyűjtő ívek nem tartalmazzák a petíció szövegét, az íveken egyértelműen fel kell tüntetni, hogy az aláírók aláírásukkal milyen petíciót támogatnak; mindegyik aláírásgyűjtő íven fel kell tüntetni a képviselő utónevét, családi nevét és lakcímét1).

(6)
Ak petícia obsahuje podpisové hárky, musí osoba podávajúca petíciu uviesť pod jej textom počet priložených podpisových hárkov. Podpisové hárky musia byť unikátne označené. Ak bola petícia podporená aj v elektronickej podobe podľa § 4 ods. 3, osoba podávajúca petíciu

(6)
Ha a petícióhoz aláírásgyűjtő ívek tartoznak, a petíciót benyújtó személy köteles a petíció szövege alatt feltüntetni a csatolt aláírásgyűjtő ívek számát. Az aláírásgyűjtő íveket egyedileg meg kell jelölni. Ha a petíciót a 4. § (3) bek. szerint elektronikus formában is támogatták, a petíciót benyújtó személy

a)
pri podpore podľa § 4 ods. 3 písm. a) priloží podpisové hárky zaznamenané na elektronickom nosiči dát alebo uvedie namiesto podpisových hárkov zoznam osôb podporujúcich petíciu spolu s údajmi podľa § 4 ods. 2 a ods. 3 písm. a),

a)
a 4. § (3) bek. a) pontja szerinti támogatás esetében az elektronikus adathordozón rögzített aláírásgyűjtő íveket vagy azok helyett a petíciót támogató személyek 4. § (2) bek. és a (3) bek. a) pontja szerinti adait tartalmazó jegyzéket csatolja,

b)
pri podpore podľa § 4 ods. 3 písm. b) priloží podpisové hárky zaznamenané na elektronickom nosiči dát alebo uvedie namiesto podpisových hárkov zoznam osôb podporujúcich petíciu spolu s údajmi podľa § 4 ods. 2, ods. 3 písm. b) a ods. 4,

b)
a 4. § (3) bek. b) pontja szerinti támogatás esetében az elektronikus adathordozón rögzített aláírásgyűjtő íveket vagy azok helyett a petíciót támogató személyek 4. § (2) bek., (3) bek. b) pontja és a (4) bek. szerinti adait tartalmazó jegyzéket csatolja,

c)
pri podpore podľa § 4 ods. 3 písm. c) priloží podpisové hárky v elektronickej podobe,

c)
a 4. § (3) bek. c) pontja szerinti támogatás esetében az aláírásgyűjtő íveket elektronikus formában csatolja,

d)
pri podpore podľa § 4 ods. 3 písm. d) uvedie namiesto podpisových hárkov zoznam osôb podporujúcich petíciu spolu s údajmi podľa § 4 ods. 2, ods. 3 písm. d) a ods. 4.

d)
a 4. § (3) bek. d) pontja szerinti támogatás esetében az elektronikus aláírásgyűjtő ívek helyett a petíciót támogató személyek 4. § (2) bek., (3) bek. d) pontja és (4) bek. szerinti adait tartalmazó jegyzéket csatolja.

(7)
Orgán verejnej moci nemusí brať do úvahy podporu petície tých osôb, ktoré o sebe uviedli údaje nečitateľne, neúplne alebo nepravdivo.

(7)
A közhatalmi szerv nem köteles figyelembe venni azoknak a petíciót támogató személyeknek az aláírását, akik adataikat olvashatatlanul, hiányosan vagy a valóságnak nem megfelelően tüntették fel.

Podanie a vybavenie petície
§ 5
(1)
Petícia musí byť písomná, označená slovom "petícia" a musí obsahovať predmet verejného alebo iného spoločného záujmu. Každý člen petičného výboru uvedie v petícii meno, priezvisko a adresu pobytu.1) Zástupca pripojí v petícii k svojmu menu, priezvisku a adrese pobytu1) aj podpis.

A petíció benyújtása és elintézése
5. §
(1)
A petíciót írásban kell megfogalmazni, a „petíció” szóval kell megjelölni, és fel kell tüntetni, milyen közérdeket vagy más közös érdeket érint. A petícióban a petíciós bizottság minden tagja feltünteti az utónevét és családi nevét, valamint lakcímét.1) A képviselő az utóneve, családi neve és lakcíme1) feltüntetése mellett a petíciót aláírásával is ellátja.

(2)
Písomná forma sa považuje za zachovanú aj vtedy, ak je petícia podaná prostredníctvom petičného systému alebo je podaná elektronicky a podpísaná zaručeným elektronickým podpisom2) osoby podávajúcej petíciu.

(2)
A petíció az írásbeliség követelményének akkor is megfelel, ha azt a petíciós rendszeren keresztül vagy a petíciót benyújtó személy minősített elektronikus aláírásával2) elektronikus formában nyújtották be.

(3)
Orgán verejnej moci, ktorému bola petícia doručená, je povinný petíciu prijať. Ak z obsahu petície vyplýva, že nie je príslušný vybaviť ju, petíciu do desiatich pracovných dní odo dňa jej doručenia postúpi príslušnému orgánu verejnej moci a oznámi to zástupcovi. Ak nie je príslušný na vybavenie jej časti, kópiu petície s uvedením príslušnej časti do desiatich pracovných dní postúpi príslušnému orgánu verejnej moci a oznámi to zástupcovi. Pri postúpení petície podanej elektronicky postupuje orgán verejnej moci podľa osobitného predpisu.2a)

(3)
Köteles átvenni a petíciót az a közhatalmi szerv, amelyhez a petíciót kézbesítették. Ha a petíció tartalmából kiderül, hogy a szerv a petíció tekintetében nem rendelkezik illetékességgel, a kézbesítéstől számított tíz munkanapon belül azt az illetékes közhatalmi szervhez továbbítja, és erről a képviselőt értesíti. Ha a közhatalmi szerv a petíció egy részének tekintetében nem illetékes, a petíció másolatát az érintett rész megjelölésével tíz munkanapon belül továbbítja az illetékes közhatalmi szervnek, és erről a képviselőt értesíti. Elektronikusan benyújtott petíció továbbításakor a közhatalmi szerv külön jogszabály2a) szerint jár el.

(4)
Ak petícia nemá náležitosti podľa odseku 1, príslušný orgán verejnej moci do desiatich pracovných dní od jej doručenia písomne vyzve zástupcu alebo osobu, ktorá petíciu podala, aby odstránila nedostatky petície najneskôr do 30 pracovných dní od doručenia výzvy, s poučením o následku ich neodstránenia. Ak sa v ustanovenej lehote nedostatky petície neodstránia, orgán verejnej moci petíciu odloží.

(4)
Ha a petíció nem rendelkezik az (1) bekezdés szerinti kellékekkel, az illetékes közhatalmi szerv a kézhezvételt követő tíz munkanapon belül a képviselőt vagy a petíciót benyújtó személyt - a felszólítás kézbesítését követő 30 munkanapos határidővel - írásban a hiányosságok megszüntetésére szólítja fel, egyúttal figyelmezteti mulasztással járó következményekre. Ha a hiányosságok megszüntetésére a megjelölt határidőn belül nem kerül sor, a közhatalmi szerv a petíciót lezárja.

(5)
Príslušný orgán verejnej moci je povinný prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby zistil skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom. Výsledok vybavenia petície písomne oznámi do 30 pracovných dní od doručenia petície alebo od odstránenia jej nedostatkov podľa odseku 4 zástupcovi. Vo zvlášť zložitých prípadoch, príslušný orgán verejnej moci písomne oznámi zástupcovi, že petícia sa vybaví v lehote najneskôr do 60 pracovných dní. Ak tento zákon neustanovuje inak, pri prešetrení petície sa primerane postupuje podľa osobitného predpisu.7)

(5)
Az illetékes közhatalmi szerv a petíciót úgy köteles megvizsgálni és intézni, hogy megállapítsa, megfelelnek-e a benne foglaltak a valóságnak, összhangban vannak vagy ütköznek-e a jogszabályokkal, a közérdekkel vagy más közös érdekkel. A közhatalmi szerv a petíció kézbesítésétől vagy a hiányosságok (4) bekezdés szerinti megszüntetésétől számított 30 munkanapon belül az eredményről írásban értesíti a képviselőt. Különösen bonyolult esetekben az illetékes közhatalmi szerv írásban tájékoztatja a képviselőt, hogy a petíciót legkésőbb 60 munkanapon belül elintézi. Ha a jelen törvény másként nem rendelkezik, a petíció kivizsgálása során külön jogszabályok rendelkezései megfelelően alkalmazandók.7)

(6)
Ak z obsahu petície vyplýva, že petíciu nemožno vybaviť podľa odseku 5, orgán verejnej moci príslušný na vybavenie petície obsahujúcej žiadosť alebo návrh posúdi jej obsah a zašle písomnú odpoveď spolu s odôvodnením zástupcovi v lehote podľa odseku 5. Za písomné oznámenie výsledku vybavenia petície podľa odseku 5 alebo odseku 6 sa považuje aj elektronické doručenie elektronického úradného dokumentu2b) alebo oznámenie výsledku prostredníctvom petičného systému použitého na podporenie petície.

(6)
Ha a petíció tartalma alapján nyilvánvaló, hogy a petíciót nem lehet az (5) bekezdés szerint intézni, a kérelmet vagy javaslatot tartalmazó petíció intézésében illetékes közhatalmi szerv elbírálja a petíció tartalmát, és az (5) bekezdésben foglalt határidőn belül indokolással ellátott válaszlevelet küld a képviselőnek. A petíció elintézésének eredményéről szóló, (5) vagy (6) bekezdés szerinti írásos értesítésnek minősül az az eset is, amikor az elektronikus hivatalos dokumentumot2b) elektronikus úton vagy amikor az eredményről szóló értesítést a petíció támogatására használt petíciós rendszeren keresztül kézbesítik.

(7)
Orgán verejnej moci je povinný zverejniť výsledok vybavenia petície na svojom webovom sídle,2c) ak ho má zriadené a na elektronickej úradnej tabuli,2d) ak to technické podmienky umožňujú, a to do desiatich pracovných dní od jej vybavenia. Povinnosti podľa osobitných predpisov2e) nie sú prvou vetou dotknuté.

(7)
A közhatalmi szerv a petíció elintézést követő tíz munkanapon belül köteles annak eredményét nyilvánosságra hozni a webhelyén,2c) ha azzal rendelkezik, valamint az elektronikus hirdetőtábláján,2d) ha ezt a műszaki feltételek lehetővé teszik. Az első mondat rendelkezései a külön jogszabályok szerinti kötelességeket nem érintik2e).

§ 5a
Ak vznikne spor o príslušnosť na vybavenie petície, orgán verejnej moci, ktorý petíciu prijal, ju do desiatich pracovných dní odo dňa, keď sa o spore dozvedel, postúpi na rozhodnutie Úradu vlády Slovenskej republiky.2f) Ten do desiatich pracovných dní od jej doručenia určí, ktorý orgán verejnej moci má petíciu alebo jej časť vybaviť alebo rozhodne, že petíciu vybaví sám.

5a. §
Ha a petíció intézését érintően hatásköri és illetékességi vita merül fel, a petíciót átvevő közhatalmi szerv - tíz munkanapon belül azt a napot követően, amikor tudomást szerzett a vitáról - az ügyet a Szlovák Köztársaság Kormányhivatalához döntésre továbbítja.2f) A kormányhivatal a kézbesítéstől számított tíz munkanapon belül dönt arról, mely közigazgatási szervnek kell a petíciót vagy annak egy részét intézni, vagy arról, hogy a petíciót saját hatáskörében intézi.

§ 5b
Ak petícia podaná v tej istej veci neobsahuje nové skutočnosti, orgán verejnej moci oznámi zástupcovi alebo osobe, ktorá petíciu podala, stanovisko a spôsob vybavenia pôvodnej petície. Pri hromadnom podávaní petícií tak môže urobiť v periodickej tlači alebo ostatných hromadných informačných prostriedkoch.

5b. §
Ha ugyanazon ügyben ismételten nyújtanak be petíciót, és az nem tartalmaz új tényeket, a közhatalmi szerv a petícióval kapcsolatos álláspontról és az eredeti petíció elintézésének módjáról tájékoztatja a képviselőt vagy a petíciót benyújtó személyt. Csoportosan benyújtott petíció esetén a tájékoztatást időszaki sajtótermékben vagy más tömegtájékoztatási eszközön keresztül is közzéteheti.

§ 5c
Ak je predmetom petície činnosť orgánov územnej samosprávy, jej poslancov alebo štatutárneho orgánu organizácie, ktorej zriaďovateľom je orgán územnej samosprávy, petíciu vybavuje príslušný orgán územnej samosprávy.3)

5c. §
Ha a petíció a helyi önkormányzati szerveknek, az önkormányzati képviselőknek vagy a helyi önkormányzati szerv fenntartásában álló szervezet képviseleti szervének a tevékenységét érinti, a petíciót az illetékes helyi önkormányzati szervnek kell intéznie.3)

§ 5d
(1)
Ak petíciu podporí aspoň 10 000 osôb, prerokuje ju príslušný orgán verejnej moci s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky so zástupcom a petičným výborom. Ak v petícii nie je určený petičný výbor, má zástupca právo prizvať na prerokovanie najviac ďalšie dve osoby.

5d. §
(1)
Ha a petíciót legalább 10 000 ember támogatta, a Szlovák Köztársaság egész területén hatáskörrel rendelkező illetékes közhatalmi szerv tárgyalja meg azt a képviselővel és a petíciós bizottsággal. Ha a petíció ügyében nem hoztak létre petíciós bizottságot, a képviselő legfeljebb két további személyt jogosult bevonni a tárgyalásba.

(2)
Iný vecne príslušný orgán verejnej moci ako orgán verejnej moci uvedený v odseku 1 prerokuje petíciu so zástupcom a petičným výborom vtedy, ak petíciu podporilo najmenej 1000 osôb alebo aspoň 8 % osôb oprávnených voliť do orgánov samosprávy obce,3a) ktorej bola petícia určená.

(2)
Az (1) bekezdés szerinti közhatalmi szervtől eltérő, az ügyben hatáskörrel rendelkező más közhatalmi szerv a petíciót abban az esetben tárgyalja meg a képviselővel vagy a petíciós bizottsággal, ha azt legkevesebb 1000 személy vagy a petícióval megszólított községben3a) az önkormányzati választáson választásra jogosultak legalább 8%-a támogatta.

(3)
Ak je petícia podľa odseku 2 určená obecnému zastupiteľstvu alebo zastupiteľstvu samosprávneho kraja, je zastupiteľstvo povinné petíciu prerokovať na svojom zasadnutí a umožniť vystúpiť počas prerokovania petície zástupcovi a členom petičného výboru.

(3)
Ha a (2) bek. szerinti petíció címzettje a község vagy a megyei önkormányzat képviselő-testülete, a képviselő-testület a petíciót köteles megtárgyalni, és köteles lehetővé tenni, hogy a petíció megtárgyalásakor a petíciós bizottság képviselője és tagjai az ügyhöz hozzászólhassanak.

(4)
Orgán verejnej moci nie je povinný prerokovať petíciu, ak jej obsahu vyhovie v plnom rozsahu.

(4)
A közhatalmi szerv nem köteles megtárgyalni a petíciót, ha a benne foglaltaknak maradéktalanul eleget tesz.

(5)
Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa nevzťahujú na Národnú radu Slovenskej republiky a vládu Slovenskej republiky.

(5)
Az (1) – (4) bekezdések rendelkezései a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsára és a Szlovák Köztársaság Kormányára nem vonatkoznak.

§ 6
Ak vzišla petícia zo zhromaždenia,4) platia pre ňu ustanovenia § 1 až 3 a 5 tohto zákona s tým, že musí byť uvedené, z akého zhromaždenia vzišla a ako bola zhromaždením schválená; petičným výborom sa rozumie zvolávateľ zhromaždenia.

6. §
Ha a petíció gyűlés4) eredményeként indul, a petícióra a jelen törvény 1-3. és 5. § rendelkezései vonatkoznak, a petíción egyúttal fel kell tüntetni, milyen gyűlés eredményeként indult, és a gyűlés milyen módon hagyta jóvá; a petíciós bizottságon a gyűlés szervezőjét kell érteni.

§ 6a
Súčinnosť pri vybavovaní petície
(1)
Na výzvu príslušného orgánu verejnej moci je zástupca povinný do desiatich pracovných dní od doručenia výzvy poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť pri vybavovaní petície. Ak zástupca bez objektívneho dôvodu neposkytne súčinnosť v tejto lehote, orgán verejnej moci nie je povinný petíciu vybaviť. O tomto následku musí byť zástupca písomne poučený už vo výzve na poskytnutie súčinnosti pri vybavovaní petície. V čase od odoslania výzvy na poskytnutie súčinnosti do jej poskytnutia lehota na vybavenie petície neplynie.

6a. §
Együttműködés a petíció intézése során
(1)
A képviselő a közhatalmi szerv felszólítására a felszólítás kézhezvételét követő tíz munkanapon belül köteles a petíció intézése során a szükséges mértékben együttműködést tanúsítani. Ha a képviselő a megjelölt határidőn belül - anélkül, hogy erre objektív oka lenne - nem tanúsít együttműködést, a közhatalmi szerv nem köteles a petíciót elintézni. Erről a képviselőt már az együttműködésre felszólító levélben tájékoztatni kell. Az együttműködésre felszólító levél elküldését követően a petíció elintézésére megszabott határidő mindaddig szünetel, amíg a képviselő a szükséges együttműködést nem tanúsítja.

(2)
Orgány verejnej moci a nimi zriadené organizácie, ako aj štátne fondy a verejnoprávne inštitúcie sú povinné poskytnúť orgánu vybavujúcemu petíciu potrebné doklady, iné písomnosti, vyjadrenia, informácie vrátane technických nosičov údajov na vybavenie petície, ako aj súčinnosť nevyhnutnú pri vybavovaní petície, ak osobitný predpis5) neustanovuje inak. Od iných právnických osôb a od fyzických osôb možno požadovať súčinnosť len s ich súhlasom, ak osobitný predpis5) neustanovuje inak.

(2)
A közhatalmi szervek és a fenntartásukban álló szervezetek, az állami alapok és a közintézmények - ha külön jogszabály5) másként nem rendelkezik - kötelesek a petíciót intező szerv rendelkezésére bocsátani a szükséges dokumentumokat, egyéb iratokat, nyilatkozatokat, információkat, beleértve a petíció intézéséhez szükséges adatokat tartalmazó adathordozókat, valamint kötelesek a petíció intézése során együttműködést tanúsítani. Ha külön jogszabály5) másként nem rendelkezik, más jogi személyektől és a természetes személyektől csak azok hozzájárulásával követelhető meg az együttműködés.

Spoločné ustanovenia
§ 7
(1)
Každý, kto sa podieľa na vybavovaní petície, sám uhrádza trovy, ktoré mu vznikli s jej vybavovaním.

Közös rendelkezések
7. §
(1)
A petíció intézésében részt vevők az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségeiket maguk viselik.

(2)
Ak tento zákon alebo osobitný predpis6) neustanovuje inak, na prijímanie, evidovanie, vybavovanie a kontrolu vybavovania petícií sa primerane použijú ustanovenia zákona o sťažnostiach.7)

(2)
Ha e törvény vagy külön jogszabály6) másként nem rendelkezik, a petíciók átvételére, nyilvántartására, intézésére és az intézés ellenőrzésére megfelelően alkalmazandók a panaszokról szóló törvény rendelkezései.7)

§ 9
Na vybavovanie petícií podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.7a)

9. §
A petíciók e törvény szerinti intézésére a közigazgatási eljárásról szóló általános jogszabály nem vonatkozik.7a)

§ 9a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2010
Na petície, ktoré boli doručené orgánu verejnej moci pred 1. júlom 2010, a na ich vybavenie sa vzťahujú predpisy účinné do 30. júna 2010.

9a. §
Átmeneti rendelkezések a 2010. július 1-jétől hatályos módosításhoz
A közhatalmi szervnek 2010. július 1-je előtt kézbesített petíciókra és azok intézésére a 2010. június 30-ig hatályos jogszabályok vonatkoznak.

§ 9b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2015
(1)
Úrad vlády Slovenskej republiky vydá všeobecne záväzný právny predpis podľa § 4a ods. 1 do 31. decembra 2016. Petíciu podľa § 4 ods. 4 nemožno podporiť v elektronickej podobe do 31. decembra 2016.

9b. §
Átmeneti rendelkezések a 2015. szeptember 1-től hatályos módosításhoz
(1)
A Szlovák Köztársaság Kormányhivatala a 4a. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján 2016. december 31-ig jogszabályt ad ki. A 4. § (4) bek. szerinti petíció 2016. december 31-ig elektronikus formában nem támogatható.

(2)
Na vybavenie petície, doručenej orgánu verejnej moci pred 1. septembrom 2015, sa vzťahuje právna úprava účinná do 31. augusta 2015.

(2)
A közhatalmi szervnek 2015. szeptember 1-je előtt kézbesített petíció elintézésére a 2015. augusztus 31-ig hatályos jogszabályok vonatkoznak.

§ 10
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

10. §
E törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.

Havel s. k.
Dubček s. k.
Čalfa s. k.

1)
Napríklad zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1)
Például a lakcímbejelentésről és a Szlovák Köztársaság lakossági nyilvántartásáról szóló 253/1998. sz. törvény, a külföldiek tartózkodásáról és egyes törvények módosításáról szóló 404/2011. sz. törvény.

1a)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1a)
Például a községi önkormányzatokról szóló 369/1990. sz. SZNT-törvény, a választójog gyakorlásának feltételeiről, valamint egyes törvények módosításáról szóló 180/2014. sz. törvény.

2)
Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2)
Az elektronikus aláírásról és egyes törvények módosításáról szóló 215/2002. sz. törvény.

2a)
§ 17 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 214/2014 Z. z.

2a)
A közhatalmi szervek elektronikus formában történő hatáskörgyakorlásáról és egyes törvények módosításáról szóló, 214/2014. sz. törvénnyel módosított 305/2013. sz. törvény (e-Government törvény) 17. §-a.

2b)
§ 27 zákona č. 305/2013 Z. z.

2b)
305/2013. sz. törvény 27. §.

2c)
§ 2 ods. 1 písm. u) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2c)
A közigazgatási informatikai rendszerekről és egyes törvények módosításáról szóló 275/2006. sz. törvény 2. § (1) bek. u) pontja.

2d)
§ 34 zákona č. 305/2013 Z. z.

2d)
305/2013. sz. törvény 34. §

2e)
Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 11 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

2e)
Például a minősített adatok védelméről és egyes törvények módosításáról szóló 215/2004. sz. törvény, az adóügyi igazgatásról (adóigazgatási rendtartás) és egyes törvények módosításáról szóló 563/2009. sz. törvény 11. §, a személyes adatok védelméről és egyes törvények módosításáról szóló, a 84/2014. sz. törvénnyel módosított 122/2013. sz. törvény.

2f)
§ 24 ods. 1 písm. b) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

2f)
A kormányzati igazgatásról és a központi államigazgatásról szóló 575/2001 sz. törvény 24.§ (1) bek.

3)
§ 10 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
§ 2 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch).

3)
A községi önkormányzatokról szóló 369/1990. sz. SZNT-törvény.
A magasabb szintű területi egységek önkormányzatáról (megyei önkormányzatokról) szóló 302/2001. sz. törvény 2. §.

3a)
§ 163 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3a)
A választójog gyakorlásának feltételeiről, valamint egyes törvények módosításáról szóló 180/2014. sz. törvény 163. §.

4)
§ 6 ods. 7 zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve.

4)
A gyülekezési jogról szóló 84/1990. sz. törvény 6. §.

5)
Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, § 11 zákona č. 563/2009 o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 89 až 93b zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5)
Például a minősített adatok védelméről szóló 215/2004. sz. törvény, a személyes adatok védelméről szóló 428/2002. sz. törvény, az adóügyi igazgatásról szóló 563/2009. sz. törvény (adóigazgatási rendtartás) 11. §, a 483/2001. sz. banktörvény 89 – 93b. §.

6)
Napríklad § 133 a 134 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

6)
Például a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának házszabályáról szóló 350/1996. sz. törvény 133. § és 134. §.

7)
Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

7)
A panaszokról szóló 9/2010. sz. törvény.

7a)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

7a)
A közigazgatási eljárásról szóló 71/1967. sz. törvény (közigazgatási rendtartás).