96/1991

SK
HU

96/1991 Zb.
Zákon
Slovenskej národnej rady
z 14. februára 1991
o verejných kultúrnych podujatiach

A Szlovák Nemzeti Tanács
96/1991. sz.
törvénye
(1991. február 14.)
a nyilvános kulturális rendezvényekről

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

A Szlovák Nemzeti Tanács az alábbi törvényt alkotja:

 

§ 1
(1)
Verejnými kultúrnymi podujatiami (ďalej len „podujatie“) sa podľa tohto zákona rozumejú verejnosti prístupné

1. §
(1)
E törvény szerint nyilvános kulturális rendezvénynek (a továbbiakban: „rendezvény”) minősülnek a nyilvánosan látogatható

a)
divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia,

a)
színházi, film- és egyéb audiovizuális előadások,

b)
koncerty, hudobné a tanečné produkcie,

b)
hangversenyek, zenés és táncos produkciók,

c)
výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti,

c)
képzőművészeti, iparművészeti és népművészeti alkotásokat bemutató kiállítások,

d)
festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia,

d)
kulturális és művészeti fesztiválok, seregszemlék,

e)
tanečné zábavy a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy.

e)
táncmulatságok és egyéb társasági szórakoztató rendezvények.

(2)
Pre účely tohto zákona sa za podujatia považujú aj verejnosti prístupné artistické produkcie, cirkusové a varietné predstavenia.

(2)
E törvény alkalmazásában rendezvénynek minősülnek továbbá a nyilvánosan látogatható artista produkciók, cirkuszi és varieté-előadások is.

(3)
Podujatie sa považuje za verejnosti prístupné, ak sa koná pre individuálne neurčených návštevníkov.

(3)
A rendezvény akkor minősül nyilvánosan látogathatónak, ha egyénileg meg nem határozott személyek számára látogatható.

§ 2
Usporiadateľmi podujatí môžu byť právnické alebo fyzické osoby.

2. §
Rendezvény szervezője jogi vagy természetes személy lehet.

§ 3
(1)
Usporiadateľ je povinný písomne oznámiť zámer usporiadať podujatie obci, na území ktorej sa má podujatie konať. Ak sa má podujatie konať na území niekoľkých obcí, treba jeho konanie oznámiť každej z nich.

3. §
(1)
A tervezett rendezvényről a szervező köteles írásban értesíteni azt a községet, amelynek területén a rendezvényt meg kívánja szervezni. Ha a rendezvény több község területén valósul meg, mindegyiket értesíteni kell a rendezvényről.

(2)
V oznámení treba uviesť označenie a adresu usporiadateľa, názov a obsahové zameranie podujatia, miesto a čas jeho konania. V jednom oznámení možno uviesť aj viac podujatí.

(2)
A bejelentésben fel kell tüntetni a szervező nevét és lakcímét, a rendezvény megnevezését, jellegét, helyszínét és időpontját. Egy bejelentésben több rendezvény is feltüntethető.

(3)
Oznámenie určené obci treba podať na obecnom úrade najneskôr 7 dní pred konaním podujatia. V odôvodnenom prípade možno oznámenie prijať aj v kratšej lehote. Zmeny v údajoch uvedených v oznámení je usporiadateľ povinný oznámiť bezodkladne.

(3)
A községnek szóló bejelentést legkésőbb 7 nappal a rendezvény időpontja előtt be kell nyújtani a községi hivatalnak. Indokolt esetben a bejelentés rövidebb határidővel is befogadható. A bejelentésben szereplő adatokban bekövetkezett változásokról a szervező haladéktalanul köteles tájékoztatni a községi hivatalt.

(4)
Usporiadatelia, pre ktorých usporadúvanie podujatí vyplýva z ich poslania, predmetu činnosti alebo z podnikania povoleného podľa osobitných predpisov,1) sa môžu dohodnúť s obcou na obojstranne výhodnejšom spôsobe oznamovania podujatí.

(4)
Ha a szervezők küldetésükből, tevékenységi körükből vagy külön jogszabályok alapján1) engedélyezett vállalkozási tevékenységükből eredően foglalkoznak rendezvények szervezésével, mindkét fél számára kedvezőbb bejelentési módban állapodhatnak meg a községgel.

§ 4
(1)
Ak sa má konať podujatie mimo priestorov alebo priestranstiev, ktoré sa na takýto účel obvykle používajú, obec môže navrhnúť usporiadateľovi iné miesto na jeho konanie, než sa uvádza v oznámení.

4. §
(1)
Ha a rendezvényt nem az erre a célra szokásosan használt beltéri vagy szabadtéri helyszínen kívánják lebonyolítani, a község más, a bejelentettől eltérő helyszínt javasolhat a szervezőnek.

(2)
Obec môže zakázať podujatie, ktoré sa má konať na mieste, kde by jeho účastníkom hrozilo závažné nebezpečenstvo pre ich zdravie alebo kde by konanie podujatia obmedzovalo verejnú dopravu alebo zásobovanie obyvateľstva.

(2)
A község megtiltathatja az olyan helyszínre tervezett rendezvényt, ahol a résztvetők egészsége súlyos veszélynek lenne kitéve, vagy ahol a rendezvény a közforgalmú közlekedés vagy a lakossági áruellátás korlátozásával járna.

(3)
Na rozhodovanie podľa odseku 2 sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.2) Opravný prostriedok proti zákazu podujatia nemá odkladný účinok.

(3)
A (2) bek. szerinti döntéshozatalra a közigazgatási eljárásra vonatkozó általános szabályok2) alkalmazandók. A rendezvényt megtiltó döntés ellen benyújtott jogorvoslati eszköznek nincs halasztó hatálya.

§ 5
Usporiadateľ zodpovedá za utvorenie vhodných podmienok na uskutočnenie podujatia, za zachovanie poriadku počas jeho priebehu, za dodržiavanie príslušných autorskoprávnych, daňových, zdravotno-hygienických, požiarnych, bezpečnostných a iných právnych predpisov3) a za umožnenie výkonu dozoru na to oprávneným orgánom.

5. §
A szervező felel a rendezvény lebonyolításához szükséges megfelelő feltételek biztosításáért, a rendezvény ideje alatt a rend fenntartásáért, a vonatkozó szerzői jogi, adóügyi, egészségügyi és higiéniai, tűzvédelmi, biztonsági és egyéb jogszabályok3) betartásáért, valamint azért, hogy az illetékes hatóságok elláthassák felügyeleti feladataikat.

§ 6
(1)
Obec je oprávnená dozerať, či sa podujatie koná v súlade s oznámením podľa § 3.

6. §
(1)
A községnek joga van a helyszínen felügyelni a rendezvény 3. § szerinti bejelentésben foglaltaknak megfelelő lebonyolítását.

(2)
Osoba, ktorú obec výkonom dozoru písomne poverila (ďalej len „dozorný orgán“), upozorní usporiadateľa na zistené nedostatky a upovedomí ho o tom, aké následky podľa tohto zákona môže mať ich neodstránenie. Ak sa na podujatí porušujú ľudské práva a slobody, dozorný orgán podujatie zakáže, resp. ho preruší. Podujatie možno zakázať aj z toho dôvodu, že sa jeho konanie neoznámilo obci alebo by bolo v rozpore s týmto zákonom.

(2)
A község által írásos megbízás alapján a felügyeletet ellátó személy (a továbbiakban „felügyeleti hatóság“) figyelmezteti a szervezőt a feltárt hiányosságokra és arra, hogy ezek meg nem szüntetése milyen következményeket von maga után e törvényből eredően. Ha a rendezvényen az emberi jogok és alapvető szabadságok megsértésére kerül sor, a felügyeleti hatóság betiltja, illetve megszakítja a rendezvényt. A rendezvény betiltható akkor is, ha azt nem jelentették be a községnek, vagy a megtartása e törvénnyel ellentétes lenne.

(3)
Dozorný orgán oznámi rozhodnutie2) o zákaze podujatia alebo o jeho prerušení usporiadateľovi ústnym vyhlásením. Písomné vyhotovenie tohto rozhodnutia treba doručiť usporiadateľovi do troch dní. Opravný prostriedok proti rozhodnutiu o zákaze alebo prerušení podujatia nemá odkladný účinok.

(3)
A rendezvény betiltásáról vagy megszakításáról szóló határozatot2) a felügyeleti hatóság szóban közli a szervezővel. Az írásos határozatot három napon belül kell kézbesíteni a szervező részére. A rendezvény betiltását vagy megszakítását elrendelő határozat ellen benyújtott jogorvoslatnak nincs halasztó hatálya.

§ 7
Usporiadateľovi, ktorý je právnickou osobou, môže obec za nesplnenie oznamovacej povinnosti podľa tohto zákona, za usporiadanie podujatia, ktoré bolo zakázané, ako aj za porušenie iných povinností usporiadateľa uložiť pokutu do 332 eur.

7. §
Az e törvény szerinti bejelentési kötelezettség elmulasztásáért, a betiltott rendezvény megszervezéséért, valamint a szervezői feladatokkal kapcsolatos egyéb kötelességek megsértéséért a szervező jogi személyt a község 332 euró összegig terjedő bírsággal sújthatja.

§ 8
(1)
Ustanovenia tohto zákona sa nevzťahujú na podujatia, ktoré sa konajú v priestoroch ozbrojených síl a ozbrojených zborov.

8. §
(1)
A fegyveres erők és a fegyveres testületek objektumaiban megrendezett rendezvényekre e törvény rendelkezései nem vonatkoznak.

(2)
Ustanovenie § 3 sa nevzťahuje na produkcie bez vstupného na verejných priestranstvách, ktoré na tento účel určila obec.

(2)
A 3. § nem vonatkozik a község által erre a célra kijelölt közterületen megvalósuló, ingyenesen megtekinthető műsorra.

§ 9
Zrušujú sa:

9. §
Hatályukat vesztő jogszabályok:

1.
zákon č. 81/1957 Zb. o koncertnej a inej hudobnej činnosti,

1.
a koncerttevékenységről és egyéb zenei tevékenységről szóló 81/1957. sz. törvény,

2.
zákon č. 82/1957 Zb. o estrádach, artistických produkciách a ľudovej zábave,

2.
az esztrádműsorokról, artista produkciókról és mulatságokról szóló 82/1957. sz. törvény,

3.
§ 1 až 4, § 6 ods. 2, § 7 ods. 2, § 8 ods. 2, § 9 až 11, § 13,§ 14 ods. 3, § 16 a § 17 zákona č. 52/1959 Zb. o osvetovej činnosti (osvetový zákon),

3.
a közművelődési tevékenységről szóló 52/1959. sz. törvény (közművelődési törvény) 1–4. §, 6. § (2) bek., 7. § (2) bek., 8. § (2) bek., 9–11.§, 13. §, 14. § (3) bek., 16. § és 17. §,

5.
položky 18 až 24 prílohy B zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,

5.
a községi önkormányzatokról szóló 369/1990. sz. SZNT-törvény B melléklet 18–24. pontjai;

6.
§ 1 až 9 vyhlášky Ministerstva školstva a kultúry č. 99/1958 Ú. v. o povoľovaní verejných koncertných a iných hudobných produkcií, verejných produkcií estrádnych a artistických, podnikov ľudovej zábavy, niektorých divadelných predstavení, výstav, prednášok a filmových predstavení a o výhradnom oprávnení ochranných organizácií autorských, 

6.
a nyilvános koncertek és egyéb zenei produkciók, nyilvános esztrádműsorok és artista produkciók, szórakozóhelyek, egyes színházi előadások, kiállítások, előadások és filmvetítések engedélyezéséről és a szerzői jogi szervezetek kizárólagos jogosultságáról szóló 99/1958. sz. oktatási és kulturális minisztériumi rendelet 1–9. §;

7.
§ 12 až 16 vyhlášky Ministerstva školstva a kultúry č. 149/1961 Zb. o nákupe, zadávaní a predaji diel výtvarných umení a o niektorých iných opatreniach v odbore výtvarných umení,

7.
a képzőművészeti alkotások vásárlásáról, megrendeléséről és értékesítéséről, valamint a képzőművészettel kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 149/1961. sz. oktatási és kulturális minisztériumi rendelet 12–16. §;

8.
§ 15 a § 19 až 34 vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 60/1978 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia divadelného zákona v znení vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 149/1989 Zb. o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 60/1978 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia divadelného zákona.

8.
a színházi törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 60/1978. sz. SZSZK kulturális minisztériumi rendelet módosításáról szóló 149/1989. sz. SZSZK kulturális minisztériumi rendelettel módosított, a színházi törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról rendelkező 60/1978. sz. SZSZK kulturális minisztériumi rendelet 15. §, 19–34. §.

§ 10
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. aprílom 1991.

10. §
E törvény 1991. április 1-jén lép hatályba.

F. Mikloško v. r.
V. Mečiar v. r.

F. Mikloško s.k.
V. Mečiar s.k.

1)
Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.
Zákon SNR č. 130/1990 Zb. o niektorých opatreniach súvisiacich s vydaním zákona o súkromnom podnikaní občanov.

1)
A magánvállalkozásról szóló 105/1990. sz. törvény.
A magánvállalkozásokról szóló törvény kihirdetésével kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 130/1990. sz. SZNT-törvény.

2)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

2)
a közigazgatási eljárásról szóló 71/1967. sz. törvény (közigazgatási rendtartás).

3)
Napr. zákon SNR č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody, zákon č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) v znení zákona č. 89/1990 Zb. (úplné znenie vyhlásené pod č. 247/1990 Zb.), zákon č. 36//1965 Zb. o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti v znení zákona č. 180/1968 Zb., zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu, vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 111/1975 Zb. o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení v znení vyhlášky č. 483/1990 Zb., vyhláška Ministerstva zdravotníctva SSR č. 14/1977 Zb. o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií, zákon SNR č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení zákona SNR č. 525/1990 Zb., zákon SNR č. 46/1989 Zb. o ochrane pred alkoholizmom a inými toxikomániami, vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí SSR č. 190/1989 Zb., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 46/1989 Zb. o ochrane pred alkoholizmom a inými toxikomániami.

3)
Például az állami természetvédelemről szóló 1/1955. sz. SZNT-törvény, az irodalmi, tudományos és művészeti alkotásokról szóló 35/1965. sz. törvényt (szerzői jogi törvény) módosító 89/1990. sz. törvény (egységes szerkezetbe foglalt szövege a 247/1990. sz. alatt), az irodalmi és művészeti tevékenységből származó jövedelemadóról szóló 36/1965. sz. törvényt módosító 180/1968. sz. törvény, a 20/1966. sz. közegészségügyi törvény, a munkabalesetek nyilvántartásáról és az üzemi balesetek bejelentéséről, valamint a műszaki berendezések meghibásodásáról szóló, a Szlovák Munkabiztonsági Hivatal és a Szlovák Bányászati Hivatal által kiadott 111/1975. sz. rendeletet módosító 483/1990. sz. rendelet, a zaj és rezgés elleni védelemről szóló 14/1977. sz. SZSZK egészségügyi minisztériumi rendelet, a tűzvédelemről szóló 126/1985. sz. SZNT-törvényt módosító 525/1990. sz. törvény, az alkoholizmus és egyéb függőségek elleni védekezésről szóló 46/1989. sz. SZNT-törvény, valamint az ennek a végrehajtásáról rendelkező 190/1989. sz. SZSZK egészségügyi és szociális ügyi minisztériumi rendelet.